The world's leading supplier of information products and services from Russia, China and new sources across Eurasia.
My Account   |   Shopping Cart
East View - Online Russian  books from the USA East View - Maps Russian Serials, Journals, newspapers from the USA Microform in Russian East View Press
new books | book search | approval plan | East View Press books | new book alerts | books services | standards
Quick Search   

Displaying 121-140 of 2911 results Display all results Pages  [1] [2] [3] [4] [5] [6] 7 [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

Product # Title Authors Year Publisher Country Price
2017206BO  Shi zheng gong cheng yu jue suan cao zuo gui fan ying yong shou ce 2004 China $70.00
2017567BO  Shi zheng gong cheng yu jue suan cao zuo gui fan ying yong shou ce 2004 China $280.00
2017639BO  Shi zheng gong cheng yu jue suan cao zuo gui fan ying yong shou ce 2004 China $30.00
2017283BO  Tang yin zhi yi lu 1986 China $150.00
2017957BO  Te shu jiao yu ci dian 1996 China $20.00
2017119BO  Wai guo wen xue ming zhe ci dian 1999 China $13.00
2017991BO  Wai mao ying yu yong fa ci dian 2001 China $20.00
2014309BO  Xi fang si xiang 3000 nian 1991 China $64.00
2017287BO  Xian dai yang zhu shi yong bai ke quan shu 1996 China $150.00
2017886BO  Xin han ying zhong yi xue ci dian 2003 Zhongguo yi yao ke ji chu ban she China $85.00
2017756BO  Ying Han han ying yi xue fen ke ci dian 2006 China $30.00
949400BO  Zhejiang Sheng fu wu ye fa zhan bao gao = Service Industry Development Report of Zhejiang 2008 2009 She hui ke xue wen xian chu ban she China Price note
2017856BO  Zhong hua chuan tong mei de xiao ci shu 1983 China $5.00
2017908BO  Zhong hua chuan tong mei de xiao ci shu 1987 China $40.00
2014519BO  Zhong hua min su da quan 2005 China $380.00
2017894BO  Zhong hua ren min gong he guo yao dian zhong yao cai wai xing zu zhi fen mo tu jie 1994 China $150.00
2014414BO  Zhong hua shan hai 2005 China $20.00
2017587BO  Zhong wai dian gu da ci dian 1989 China $20.00
2014277BO  Zhong xue gu shi wen jian shang ci dian 2005 Tianjin gu ji chu ban she China $160.00
2017958BO  Zhong yi er ke ming zhe ji cheng 1992 China $50.00
Pages  [1] [2] [3] [4] [5] [6] 7 [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]