The world's leading supplier of information products and services from Russia, China and new sources across Eurasia.
My Account   |   Shopping Cart
East View - Online Russian  books from the USA East View - Maps Russian Serials, Journals, newspapers from the USA Microform in Russian East View Press
new books | book search | approval plan | East View Press books | new book alerts | books services | standards
Quick Search   

Displaying 1-20 of 997 results Display all results Pages  1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

Product # Title Authors Year Pages Publisher City Price
825883B  "Azarbaycan"--90 2008 277 Azarbaycan Baki $79.50
928788B  "Banklar haqqinda" va "Azarbaycan Respublikasinin Markazi Banki haqqinda" Azerbaycan Respublikasinin qanunlari 2012 127 Qanun Baki $35.00
921041B  "Dada qorqud kitabi" va muasir Azarbaycan adabi dusuncasi Ismayilova, Yegana 2011 367 Elm Baki $55.00
939134B  "Galdim, gordum,...Manimsadim" : (Azarbaycan madani ananalarinin manimsanilmasi ermani ananasi haqqinda) = "Prishel, uvidel,... Prisvoil" : (ob armianskoi traditsii prisvoeniia azerbaidzhanskikh kul'turnykh traditsii) = I came, I saw,... I stole" : (about the Armenian tradition of misappropiation of the Azerbaijani cultural traditions) 2010 77 Baki $36.00
938458B  "Simurq" Azarbaycan madaniyyat assosiasiyasi XX--il = Assotsiatsii kul'tury Azerbaidzhana "Simurg"--XX let 2010 118 Apostrof Baki $44.00
831413B  "Varliq" jurnali va Azarbaycan adabiyyati (1979-1995-ci illiar) Ismayilova, Nazakat 2009 134 Nurlan Baki $37.00
931959B  13 va 1 : azarbaycanin terrora maruz qalmis boyuk yazicisi Rafiq Taginin xatirasina ithaf olunur [proza almanaxi] 2012 164 Adiloglu Baki $42.00
831174B  1917-1920-ci illarda Azarbaycanda Turk-musalman soyqirimlari ilk manbalarda Aliyev, Nail 2009 203 Nurlan Baki $45.00
775616B  1917-1920-ci illarda Azarbaycanda Turk-musalman soyqirimlari ilk manbalarda [Pervoistochniki, otrazhaiushchie tiurko-musul'manskii genotsid 1917-1920 gg. v Azerbaidzhane] Aliyev, Nail 2007 203 Nurlan Baki $33.95
833426B  1960-70-ci illar Azarbaycan nasrinda folklorizm : (Anar, Elcin va A. Mustafayevin yaradiciligi asasinda) Manafli, Xanimana 2008 199 Nurlan Baki $41.00
803708B  2006-2007-ci illarda Azarbaycanda aparilmis arxeoloji va etnoqrafik tadqiqatlarin yekunlari : A.A. Abbasovun anadan olmasinin 70 illiyina hasr olunmus elmi sessiyanin materiallari [Rezul'taty arkheologicheskikh i etnograficheskikh issledovanii, provedennykh v Azerbaidzhane v 2006-2007 gg. : materialy nauchnoi sessii, posviashchennoi 70-letiiu so dnia rozhdeniia A. Abbasova] 2007 201 Nafta-Press Baki $31.95
781150B  300 azarbaycanli : adabi-badii esselar [300 azerbaidzhantsev] Abdulla, Kamal 2007 338 Mutarcim Baku $36.95
917121B  80 yasin ucaligi : Azarbaycan Respublikasinin gorkamli elm va madaniyyat xadimlari : prof. A.A. Xalafov haqqinda 2011 225 Baki universiteti Baki $58.00
907728B  Abay va Azarbaycan Agayeva, Firuza 2011 133 Elm Baki $38.00
778692B  Abbas Mirza va Azarbaycan [Abbas Mirza i Azerbaidzhan] Pakravan, Amina 2007 205 Qanun Baki $34.95
783451B  Abs va Turkiyanin Qafqaz geosiyasi regionunda strateji maraqlari va Azarbaycan Respublilkasi Nasibor, E. M. 2006 310 Ciraq Baki $41.95
923239B  Abseron yarimadasi va Xazar danizinin Azarbaycan sektorunda yerlasan neft madan arazilarinin ekoloji problemlari va onlarin aradan qaldirilmasi yollari Mirzayev, A. B. 2012 367 Elm Baki $51.00
938207B  Adabiyyatsunasliq terminlari lugati : (azarbaycanca-rusca) Abdullayeva, Salala 2012 232 Elm va Tahsil Baki $51.00
923286B  Afad Mahammad oglu Qurbanov : Azarbaycanin elm va madaniyyat xadimlari : biblioqrafiya = Afad Mamed ogly Gurbanov : deiatel' nauki i kul'tury Azerbaidzhana : bibliografiia = Afad Mamed oglu Gurbanov : Azerbaijan's science and cultural workers : the bubluigraphy 2006 214 Elm Baki $44.00
942138B  Akademik Saftar Quliyev: Azarbaycanin gorkamli elm va tahsil xadimi = Akademik Saftar Kuliev: vydaiushchiisia deiatel' nauki i obrazovaniia Azerbaidzhana = Academician Saftar Guliyev: outstanding Azerbaijani scientist and educationalist 2012 131 Nafta-Press Baki $44.00
944061B  Alamatdar va tarixi gunlar : taqvim, 2013: Heydar Aliyev--90, Azarbaycan milli kitabxanasi--90 2013 438 M.F. Axundov adina Azarbaycan Milli Kitabxanasi Baki $58.00
866424B  Ali Ildirimoglunun yaradiciliq yolu: milli-manavi dayarlarin badii salnamasi va yaxud, muasir Azarbaycan adabiyyatinda avtobioqrafik roman ianrinin takamulu... Bayramov, Qurban 2009 559 Nurlan Baki $56.00
834433B  Alisir Navai Azarbaycan adabiyyatsunasliginda : (maqalalar toplusu) Navai, Alisir 2009 359 Qartal Baki $44.00
831241B  Alisir Navai Azarbaycan adabiyyatsunasliginda : (maqalalar toplusu) Navai, Alisir 2007 141 Nurlan Baki $42.00
823866B  Almanca-azarbaycanca lugat : A--Z : lugata taxminan 40000 soz va soz birlasmasi daxil edilmisdir 2007 647 Şarq-Qərb Baki $62.62
836306B  Almanca an cox islanan soz va ifadalar va onlarin Azarbaycan dilinda qarsiligi Aliyeva, I. M. 2009 128 Mutarcim Baki $37.00
841460B  Altay Haciyev : Azarbaycanin xalq rassami : rangkarliq, qrafika 2006 48 Azarbaycan madaniyyat va turizm nazirliyi Baki $42.00
928787B  Amak pensiyalari haqqinda Azarbaycan Respulikasinin Qanunu 2012 79 Qanun Baki $31.00
937985B  An yeni Azarbaycan adabiyyati masalalari Salamoglu (Cavadov), Tayyar 2012 476 E.L. Baki $60.00
770431B  Anadilli Azarbaycan adabiyyati tarixi ocerklari Birinci cild: Nasimi va klassik dini uslubun tasakkulu :(Qazi Burhanaddin va Nasimi divanlari asasinda) [Исторические очерки по азербайджанской литературе. Том 1: Насилие и эволюция стиля в кла Aliev, Rahim 2006 362 Nafta-Press Baki $46.95
966592B  Aqida, ruh va teatr : (XX asrin II yarisinda Azarbaycan madaniyyatinda milli teatr konsepsiyalarinin sosial-falsafi va siyasi-ideologji paradiqmasi) Valiyev, Adalat 2009 236 Baki $74.00
923086B  Asrin sairi Ucuncu kitab: Huseyn Cavid Azarbaycan sovet adabi tanqidinda Atilla, Isgandar 2011 244 Muallim Baki $62.00
839674B  Avropa Ittifaqinda siyasi inteqrasiya proseslari va Azarbaycan 2009 271 Azarbaycan dillar universiteti Baki $68.00
969192B  Axund Haci Agamirza Abdulkarim Aga Badkubinin muasir Azarbaycan islamsunasliginda yeri Abilova (Babayeva), Zakiyya 2013 387 Elm va Tahsil Baki $54.00
855871B  Azad Aliyevin repertuarindan Tofiq Bakixanovun yeddi pyesi : skripka ila fortepiano ucun : gorkamli Azarbaycan skripkacisi Azad Aliyevin anadan olmasinin 80 illiyina ithaf edilir = Sem' p'es Tofika Bakikhanova iz repertuara Azada Alieva : dlia skripki s fortepiano : posviashchaetsia 80-letiiu so dnia rozhdeniia vydaiushchegosia azerbaidzhanskogo skripacha Azada Alieva 2008 50 Mutarcim Baki $40.00
751435B  Azarbaycan--Avropa Surasi : demokratiya va insan huquqlari sahasinda amakdasliq [Азербайджан--Совет Европы : сотрудничество в области прав человека и демократии] Valiyev, Adil 2006 235 Elm Baki $38.95
822215B  Azarbaycan--banzarsiz tabiat saltanati = Azerbaijan--the land of incomparable nature = Aserbaidschan--ein Land unvergleichlicher Natur 2006 213 Casioglu Baki $179.00
854860B  Azarbaycan--Orta Asiya teatr alaqalari Lalayev, Aliqismat 2009 195 Nagil evi Baki $45.00
904275B  Azarbaycan--Sarqi Avropa: madaniyyatlararasi amakdasligin tarixi Mammadov, Habil Nurkisi oglu 2008 311 Mutarcim Baki $43.00
931945B  Azarbaycan-Gurcustan munasibatlarinda arazi masalalari : (Azarbaycanin simal-qarb bolgasinin materiallari asasinda, 1917-1930-cu illarin avvallari) Rahmanzada, Samil Fazil oglu 2008 375 Aspoliqraf Baki $58.00
782223B  Azarbaycan-Polsa alaqalarinda M.A. Rasulzadanin rolu : (kitabda AXC dovrunda--1918-1920-ci illarda asasi qoyulan Azarbaycan-Polsa siyasi alaqalarinin muhaciratdaki genis faaliyyat sistemi arasdirilir) = Rola mehmeda emina rasulzadego w rozwoju stosunkow Azerbejdzansko-Polskich : (w ksiazce opisane sa azerbejdzansko-polskie stozunki polityczne, ustanowione w okresie istnienia Azerbeijzanskiej Republiki Demokratycznej, a ta Yaqublu, Nasiman 2007 212 Adiloglu Baku $38.95
855830B  Azarbaycan-Rusiya munasibatlarinda Simali Qafqaz faktoru Rahimli, Ruslan 2009 199 Elm Baki $45.00
871606B  Azarbaycan-turk nagillari 2009 158 Folklor Institutu. Azarbaycan milli elmlar akademiyasi Baki $40.00
831401B  Azarbaycan-Turkiya iqtisadi alaqalari: movcud vaziyyat va inkisaf perspektivlari 2008 107 Nurlan Baki $41.00
812663B  Azarbaycan : Azarbaycan milli ensiklopediyasi [Azerbaidzhan : Azerbaidzhanskaia natsional'naia entsiklopediia] 2007 883 Azarbaycan milli ensiklopediyasi;Elmi markazi Baki $225.00
854863B  Azarbaycan : beynalxalq munasibatlar va diplomatiya tarixi, 1639-1828 : dovlatlararasi muqavilalar va digar xarici siyasat aktlari I cild Mahmudov, Yaqub M. 2009 508 Regionlarin inkisafi ictimai birliyi Baki $80.00
822103B  Azarbaycan [Azerbaidzhan] Toqan, Ahmad Zaki Validi 2007 87 Ocaq Baku $28.95
828490B  Azarbaycan 1941-1945-ci illar muharibasinda : maqalalar toplusu 2008 222 Elm Baki $42.69
778522B  Azarbaycan adabi dilinin uslubiyyat problemlari [Проблемы стилистики современного азербайджанского литературного языка] Afandiyeva, Turkan 2007 181 Nurlan Baki $29.95
831283B  Azarbaycan adabi tanqidi Sultanli, Vaqif 2009 202 Azərnəşr Baki $42.00
929273B  Azarbaycan adabi tanqidi Sultanli, Vaqif 2012 223 Elm va Tahsil Baki $48.00
822619B  Azarbaycan adabiyyati ensiklopediyasi I cild: (An qadim dovurlardan 1920-ci iladak) [Entsiklopediia azerbaidzhanskoi literatury. Tom 1: (S drevnikh vremen do 1920 g.)] Suleymanli, Samil 2008 413 Nagil evi Baki $68.45
808583B  Azarbaycan adabiyyati klassiklari arab adabiyyatsunasliginda [Классики азербайджанской литературы в арабском литературоведении] Hamidov, Imamverdi Yavar oglu 2007 209 Elm Baki $44.45
868257B  Azarbaycan adabiyyati tarixi : (an qadim dovrlar) Alibayzada, Elmaddin 2009 831 Qarabag Baki $80.00
834893B  Azarbaycan adabiyyati tarixi : (qadim va orta asrlar tarixi) : ali maktablar ucun darslik Safarli, Alyar 2008 695 Ozan Baki $63.00
O2008415  Azarbaycan adabiyyati tarixi : alti cildda Birinci cild [История азербайджанской литературы в 6 томах. Том 1] Maharram, Q., ed. 2004 759 Elm Baki $45.95
791386B  Azarbaycan adabiyyati tarixi : alti cildda Ikinci cild [История азербайджанской литературы в 6 томах. Том 2] 2007 630 Elm Baki $54.95
939130B  Azarbaycan adabiyyatinin "Cuvallagi"si Kazimova, Farqana 2012 323 Mutarcim Baki $48.00
821329B  Azarbaycan afsana va ravayatlarinin adabi abidalarimizla muqayisali tadqiqi [Сравнительное исследование азербайджанских литературных памятников: мифы и дастаны] Pirsultanli, Sadnik Pasa 2007 306 Nurlan Baki $63.95
831402B  Azarbaycan alyazma kitabi va kitabxanalari Sarifli, Kamandar 2009 190 Nurlan Baki $52.00
942033B  Azarbaycan arazisinda seysmoproqnoz musahidalar = Seismoforecasting researches carried out in the Azerbaijan territory = Seismoprognosticheskie nabliudeniia na territorii Azerbaidzhana 2012 639 Azarbaycan milli elmlar akademiyasi Baki $141.00
842486B  Azarbaycan arxeologiyasi : alti cildda I cild 2008 445 Şarq-Qərb Baki $60.00
842492B  Azarbaycan arxeologiyasi : alti cildda VI cild 2008 630 Sarq-Qarb Baki $64.00
798505B  Azarbaycan arxeologiyasi I cild [Arkheologiia Azerbaidzhana. Tom 1] Baxsaliyev, Vali 2007 237 Elm Baki $55.95
757741B  Azarbaycan Atabaylari dovlati (1136-1225-ci illar) [Азербайджанское государство Атабеков (1136-1225)] Bunyadov, Ziya 2006 247 Elm Baki $39.95
929503B  Azarbaycan bastakarlar ittifaqi: boyuk yolun tarixi (1934-2009) Huseynova, Lala 2010 445 E.L. Baki $65.00
805353B  Azarbaycan bastakarlarinin asarlarindan ibarat truba va fortepiano ucun islanilan kocurmalar [Произведения азербайджанских композиторов в переложении для трубы и фортепиано] Huseynov, Hidayat 2007 36 Adiloglu Baki $32.45
903198B  Azarbaycan bastakarlarinin yaradiciligi 1 (usaq musiqi, orta ixtisas musiqi, incasanat maktablari va incasanat gimnaziyasi ucun nazarda tutulmusdur) 2011 225 Mutarcim Baki $58.00
793454B  Azarbaycan beynalxalq munasibatlarin aktoru kimi : siyasi, ideoloji va diplomatik masalalar [Azerbaidzhan kak sub''ekt mezhdunarodnykh otnoshenii : politicheskie, ideologicheskie i diplomaticheskie voprosy] Babaoglu, Hikmat 2007 515 Elm Baku $49.95
825007B  Azarbaycan biblioqrafiyasinin tarixi : darslik Aliyev, Z. H. 2007 185 Baki universiteti Baki $49.28
779551B  Azarbaycan dastan va nagil dilinin frazeologiyasi [Фразеология языка азербайджанских дастанов и сказок] Seyidaliyev, Nariman 2006 323 Araz Baki $44.95
871594B  Azarbaycan dastanlarinin struktur poetikasi Cafarli, Maharram 2010 404 Nurlan Baki $57.00
825020B  Azarbaycan dastanlarinin yayilmasi va tasiri masalalari Abbasli, Israfil 2007 272 Nurlan Baki $40.96
922205B  Azarbaycan demokratik fikrinda insan konsepsiyasi Agayev, Mir Mustaqil 2009 207 Nurlan Baki $44.00
913032B  Azarbaycan Demokratik Respublikasiniin xarici siyasati : dars vasaiti Nasibli, Nasib 2011 327 Qanun Baki $63.00
938505B  Azarbaycan dendroflorasi I cild: Cilpaqtoxumlular sobasi (Gymnospermae, Pinophyta) Mammadov, Tofiq Sadiq oglu 2011 310 Elm Baki $56.00
823865B  Azarbaycan dialektologiyasinin asaslari Siraliyev, Mammadaga 2008 415 Şarq-Qərb Baki $58.30
777257B  Azarbaycan diasporu yeni marhalada [Novyi etap razvitiia azerbaidzhanskoi diaspory] Habiboglu, Vali 2006 260 Elm Baku $44.95
801074B  Azarbaycan dilciliyi [Azerbaidzhanskoe iazykoznanie] Racabli, Abulfaz 2007 415 Nurlan Baku $46.45
939314B  Azarbaycan dili : (xarici talabalar ucun) : baslangic saviyya : dars vasaiti Qaribova, Jala 2012 240 Mutarcim Baki $46.00
915074B  Azarbaycan dili abituriyentlar ucun : (komakci vasait) Aliyev, Kamran Imran oglu 2011 131 Elm Baki $40.00
951855B  Azarbaycan dili antologiyasi Xalilovun, Buludxan 2013 647 Baki cap evi Baki $60.00
885468B  Azarbaycan dili Lankaran va Astara sivalarinin terminoloji leksikasi Mirzayev, Elman Savad oglu 2010 182 Elm va Tahsil Baki $47.00
915653B  Azarbaycan dili tarixinin oyranilmasinda lugatlar : (dars vasaiti) Piriyev, Eldar 2011 159 Mutarcim Baki $40.00
923091B  Azarbaycan dilinda adliq halli feli birlasmalar Nabiyeva, Zohra 2006 167 Elm Baki $47.00
913424B  Azarbaycan dilinda bitisik va defisla yazilan murakkab sozlar : lugati Abbasli, Baybala 2011 149 Mutarcim Baki $40.00
776273B  Azarbaycan dilinda fel [Glagol v azerbaidzhanskom iazyke] Mirzayev, Hasan 2006 503 Elm Baku $56.95
776283B  Azarbaycan dilinda feli sifat va tasirli-tasirsiz fellar [Prichastiia i perekhodnye i neperekhodnye glagoly v azerbaidzhanskom iazyke] Mirzayev, Hasan 2006 555 Elm Baki $56.95
968922B  Azarbaycan dilinda felin tarzlari Racabova, Ramiza 2013 165 Elm va Tahsil Baki $37.00
923154B  Azarbaycan dilinda murakkab sintaktik butovlar : (dars vasaiti) 2012 606 Mutarcim Baki $74.00
938228B  Azarbaycan dilinda sinonim qosa sozlarin izahli lugati Basirov, Kamil Kamal oglu 2012 179 Elm va Tahsil Baki $51.00
879653B  Azarbaycan dilinda tabeli murakkab cumlanin inkisaf tarixi Kazimov, Qazanfar 2010 173 Elm va Tahsil Baki $46.00
938221B  Azarbaycan dilinda toy marasimi leksikasi : (Lankaran bolgasinin materiallari asasinda) Danziyeva, Konul Babas qizi 2012 159 Elm va Tahsil Baki $46.00
885592B  Azarbaycan dilinda va abreviaturlar Adilov, Mammad 2010 165 Elm Baki $49.00
805667B  Azarbaycan dilinin antonimlar lugati : A--Z [Словарь антонимов азербайджанского языка] 2007 143 Sarq-Qarb Baki $39.45
783718B  Azarbaycan dilinin boyuk izahli onomastik lugati I kitab : Antroponimlar [Bol'shoi tolkovyi onomasticheskii slovar' azerbaidzhanskogo iazyka. Kniga 1: Antroponimy] 2007 353 Nafta-Press Baki $58.45
844289B  Azarbaycan dilinin Darband dialikti 2009 445 Elm Baki $61.00
805281B  Azarbaycan dilinin dialektoloji lugati : A--Z [Диалектологический словарь азербайджанского языка] 2007 566 Sarq-Qarb Baki $47.45
929590B  Azarbaycan dilinin dram uslubunun inkisafi Rustamova, Sauda 2012 139 Baki $43.00
831411B  Azarbaycan dilinin etnoqrafik leksikasi Mammadov, Ismayil 2009 271 Elm va tahsil Baki $41.00
793326B  Azarbaycan dilinin izahli lugati : dord cildda I cild: ABCCD [Tolkovyi slovar' azerbaidzhanskogo iazyka : v 4-kh tomakh. Tom 1] 2006 740 Şarq-Qərb Baki $57.45
951474B  Azarbaycan dilinin izahli lugati : dord cildda I cild: ABCCD 2011 740 Sarq-Qarb Baki $53.00
793331B  Azarbaycan dilinin izahli lugati : dord cildda II cild: EAFGHXIJK [Tolkovyi slovar' azerbaidzhanskogo iazyka : v 4-kh tomakh. Tom 2] 2006 791 Şarq-Qərb Baki $57.45
951476B  Azarbaycan dilinin izahli lugati : dord cildda II cild: EAFGHXIJK 2011 791 Sarq-Qarb Baki $53.00
793334B  Azarbaycan dilinin izahli lugati : dord cildda III cild: QLMNOOPR 2006 671 Sarq-Qarb Baki $57.45
951479B  Azarbaycan dilinin izahli lugati : dord cildda IV cild: EAFGHXIJK 2011 709 Sarq-Qarb Baki $53.00
793336B  Azarbaycan dilinin izahli lugati : dord cildda IV cild: SSTUUVYZ [Tolkovyi slovar' azerbaidzhanskogo iazyka : v 4-kh tomakh. Tom 4] 2006 709 Şarq-Qərb Baki $57.45
823925B  Azarbaycan dilinin Lerik rayonu sivalari Binnatova, Guntakin 2007 174 Nurlan Baki $35.93
757509B  Azarbaycan dilinin semantikasi [Semantika azerbaidzhanskogo iazyka] Mammadov, Ismayil 2006 370 Xazar Baki $41.45
810126B  Azarbaycan dilinin Simal va Canub tazahurlari : (sosiolinqvisik tahlil tacrubasi) [Южные и северные говоры азербайджанского языка : (опыт социолингвистического исследования)] Qasimli, Ulviyya 2007 119 AzAtaM Baki $30.95
805279B  Azarbaycan dilinin sinonimlar lugati : A--Z [Словарь синонимов азербайджанского языка] 2007 422 Sarq-Qarb Baki $47.45
828632B  Azarbaycan dilinin tarixi I cild Alibayzada, Elmaddin 2007 657 Azarbaycan dovlat nasriyyati Baki $55.65
825838B  Azarbaycan dilinin tarixi II cild Alibayzada, Elmaddin 2008 636 Azarbaycan dovlat nasriyyati Baki $55.65
907618B  Azarbaycan dilinin terminologiyasi Sadiqova, Sayali 2011 278 Elm Baki $59.00
929483B  Azarbaycan dilinin tezlik lugati : (soz koklari) I cild 2010 463 Elm Baki $60.00
747976B  Azarbaycan dilinin turk dillari qrupunda yeri : (Azarbaycan muhacirat dilciliyi kontekstinda) [Место азербайджанского языка в группе тюркских языков : (в контексте азербайджанского эмигрантского языкознания)] Mammadova, Fatimat 2006 87 Nurlan Baki $26.45
882488B  Azarbaycan dilinin uslubiyyati : (dars vasaiti) Mustafayeva, Qizqayit 2010 389 Elm Baki $52.00
801133B  Azarbaycan dilinin Yardimli rayon sivalari [Govory azerbaidzhanskogo iazyka IArdymlinskogo raiona] Mammadov, Sahlar 2007 165 Tahsil Baki $36.95
959475B  Azarbaycan dillar universitetinin professor-muallim heyatinin 1948-2010-cu illarda nasr olunmus asarlarinin biblioqrafiyasi = Azerbaijan university of languages teaching staff bibliography of the published works in 1948-2010 2013 759 Mutardzhim Baki $56.00
966530B  Azarbaycan Dovlat Adademik Milli Dram Teatrinin : foto-salnamasi I kitab: (1873-1950) 2010 501 Letterpress Baki $95.00
966536B  Azarbaycan Dovlat Adademik Milli Dram Teatrinin : foto-salnamasi II kitab: (1951-2010) 2010 507 Letterpress Baki $95.00
960959B  Azarbaycan Dovlat Akademik Milli Dram Teatri : teatrin 1873-2012-ci illar arasindaki yaradiciliq yolunun salnamasi : 3 cidda I cild: 1873-1936 Rahimli, Ilham 2013 574 Tahsil Baki $70.00
960963B  Azarbaycan Dovlat Akademik Milli Dram Teatri : teatrin 1873-2012-ci illar arasindaki yaradiciliq yolunun salnamasi : 3 cidda II cild: 1937-1969 Rahimli, Ilham 2013 607 Tahsil Baki $70.00
960964B  Azarbaycan Dovlat Akademik Milli Dram Teatri : teatrin 1873-2012-ci illar arasindaki yaradiciliq yolunun salnamasi : 3 cidda III cild: 1970-2012 Rahimli, Ilham 2013 597 Tahsil Baki $70.00
747661B  Azarbaycan dovlat dili siyasati : (dil-poetika arasdirmalari) [Политика азербайджанского государственного языка : (исследование в области поэтики языка)] Narimanoglu, Kamil Vali 2006 255 Cinar-Cap Baki $37.45
829745B  Azarbaycan dovlat elmi-tadqiqat institutu (AzDETI) (1929-1932) : (Azarbaycanda elmin inkisafi tarixindan) = Azerbaidzhanskii gosudarstvennyi nauchno-issledovatel'skii institut (AzGNII) : (istoriia razvitiia nauki Azerbaidzhana) Haciyeva, Zemfira Ali qizi 2009 231 Elm Baki $42.00
772853B  Azarbaycan dovlatciliyinin qanunvericilik bazasinin takmillasdirilmasi uzra tacruba va perspektiv dusuncalar [Opyt sovershenstvovaniia zakonodatel'noi bazy azerbaidzhanskoi gosudarstvennosti i razmyshleniia o perspektivakh ee razvitiia] Alirzayev, li 2006 511 Adiloglu Baku $46.95
807054B  Azarbaycan dramaturgiyasi antologiyasi : dord cildda I cild [Antologiia azerbaidzhanskoi dramaturgii: v 4-kh tomakh. Tom 1] 2007 471 Sarq-Qarb Baki $45.95
807056B  Azarbaycan dramaturgiyasi antologiyasi : dord cildda II cild [Antologiia azerbaidzhanskoi dramaturgii: v 4-kh tomakh. Tom 2] 2007 511 Sarq-Qarb Baki $45.95
807058B  Azarbaycan dramaturgiyasi antologiyasi : dord cildda III cild [Антология азербайджанской драматургии: в 4-х томах. Том 3] 2007 543 Sarq-Qarb Baki $45.95
810012B  Azarbaycan dramaturgiyasi antologiyasi : dord cildda IV cild [Антология азербайджанской драматургии: в 4-х томах. Том 4] 2007 581 Sarq-Qarb Baki $45.95
774291B  Azarbaycan efiri: tarix va muasirlik [Azerbaidzhanskii efir: istoriia i sovremennost'] Alizada, Y. V. 2006 182 Nurlan Baki $32.95
798131B  Azarbaycan epik folklorunda faciavilik Qarayev, Hasan 2007 132 Elm Baki $35.95
824162B  Azarbaycan etnoqrafiyasi : uc cildda I cild 2007 543 Sarq-Qarb Baki $66.25
824166B  Azarbaycan etnoqrafiyasi : uc cildda II cild 2007 381 Şarq-Qərb Baki $66.25
824168B  Azarbaycan etnoqrafiyasi : uc cildda III cild 2007 543 Şarq-Qərb Baki $66.25
895600B  Azarbaycan facialarinin taqvimi : (har bir azarbaycanli ucun yaddas kitabi) Tapd?qoglu (V?lisov), Nazim 2010 315 MBM Baki $71.00
779424B  Azarbaycan filmlarinin yaranma tarixindan 2006 370 Xazar Baki $71.95
825882B  Azarbaycan fiziklarinin Sankt-Peterburq fiztexi haqqinda xatiralari = Sankt-Peterburgskii fiztekh v vospominaniiakh fizikov Azerbaidzhana 2008 197 Elm Baki $50.50
910028B  Azarbaycan florasinin konspekti : alavalar va dayisikliklarla (1961-2009) Asgarov, Aydin Musa oglu 2011 202 Elm Baku $44.00
822227B  Azarbaycan florasinin lugati = Slovar' flory Azerbaidzhana = Dictionary of flora of Azerbaijan 2008 269 Elm Baki $47.62
866071B  Azarbaycan folklori va kitab madaniyyati Aliyeva-Kangarli, Aybaniz 2008 339 Nurlan Baki $51.00
912805B  Azarbaycan folklorsunasligi va sovet totalitarizmi Qasimov, Calal 2011 599 Nurlan Baki $60.00
836142B  Azarbaycan folklorsunasliq tarixi va Sadnik Pasa Pirsultanli Rzasoy, Seyfaddin 2008 212 Nurlan Baki $49.00
OYO000606  Azarbaycan folkloru antologiyasi 0 - Sada Baki see note
767749B  Azarbaycan folkloru antologiyasi XIV cild: (Darband folkloru) 2006 429 Sada Baki $47.45
871572B  Azarbaycan folkloru antologiyasi XIX kitab: (zangazur folkloru. II cild [redaktoru: Huseyn Ismayilov] 2009 415 Nurlan Baki $58.00
777483B  Azarbaycan folkloru antologiyasi XV cild: (Daralayaz folkloru) [Antologiia azerbaidzhanskogo fol'klora. Tom 15: Fol'klor Dereleiaza] 2006 483 Sada Baki $47.45
793226B  Azarbaycan folkloru antologiyasi XVI kitab: (Agdas folkloru) [Antologiia azerbaidzhanskogo fol'klora. Tom 16: Fol'klor Agdasha] 2006 495 Sada Baki $47.45
831279B  Azarbaycan folkloru antologiyasi XVIII kitab: Saki folkloru. III cild 2009 530 Nurlan Baki $49.00
955769B  Azarbaycan folkloru antologiyasi XXI kitab: (Qazax ornaklari) 2012 375 Elm va Tahsil Baki $49.00
912773B  Azarbaycan folkloru antologiyasi XXII kitab: (Borcali-Qarapapaq folkloru) [redaktoru: H. Ismayilov] 2011 443 Nurlan Baki $57.00
955770B  Azarbaycan folkloru antologiyasi XXIII kitab: (Naxcivan ornaklari). 2-ci cild 2012 331 Elm va Tahsil Baki $49.00
938459B  Azarbaycan folkloru Avropa sivilizasiyasi kontekstinda movzusunda elmi-praktiki konfransin materiallari, 21 dekabr 2011-ci il 2012 251 Nurlan Baki $48.00
777509B  Azarbaycan folkloru kulliyyati I cild: Nagillar. I kitab [Polnoe sobranie azerbaidzhanskogo fol'klora. Tom 1: Skazki. Kniga 1] 2006 399 Sada Baki $47.45
777514B  Azarbaycan folkloru kulliyyati II cild: Nagillar. II kitab [Polnoe sobranie azerbaidzhanskogo fol'klora. Tom 2: Skazki. Kniga 2] 2006 400 Sada Baku $47.45
777516B  Azarbaycan folkloru kulliyyati III cild: Nagillar. III kitab [Polnoe sobranie azerbaidzhanskogo fol'klora. Tom 3: Skazki. Kniga 3] 2006 399 Sada Baki $47.45
793253B  Azarbaycan folkloru kulliyyati IV cild: Nagillar. IV kitab [Polnoe sobranie azerbaidzhanskogo fol'klora. Tom 4: Skazki. Kniga 4] 2007 399 Nurlan Baku $47.45
831200B  Azarbaycan folkloru kulliyyati IX cild: Nagillar. IX kitab 2008 399 Nurlan Baki $49.00
793256B  Azarbaycan folkloru kulliyyati V cild: Nagillar. V kitab [Polnoe sobranie azerbaidzhanskogo fol'klora. Tom 5: Skazki. Kniga 5] 2007 399 Nurlan Baku $47.45
793257B  Azarbaycan folkloru kulliyyati VI cild: Nagillar. VI kitab [Polnoe sobranie azerbaidzhanskogo fol'klora. Tom 6: Skazki. Kniga 6] 2007 399 Nurlan Baku $47.45
832208B  Azarbaycan folkloru kulliyyati VII cild: Nagillar. VII kitab 2008 399 Nurlan Baki $49.00
831198B  Azarbaycan folkloru kulliyyati VIII cild: Nagillar. VIII kitab 2008 399 Nurlan Baki $49.00
831201B  Azarbaycan folkloru kulliyyati X cild: Nagillar. X kitab 2008 398 Nurlan Baki $49.00
871570B  Azarbaycan folkloru kulliyyati XIII cild: Dastanlar. III kitab 2009 448 Nurlan Baki $50.00
871571B  Azarbaycan folkloru kulliyyati XIV cild: Dastanlar. IV kitab 2009 399 Nurlan Baki $50.00
912762B  Azarbaycan folkloru kulliyyati XIX cild: Dastanlar. IX kitab 2010 382 Nurlan Baki $56.00
912754B  Azarbaycan folkloru kulliyyati XV cild: Dastanlar. V kitab 2010 427 Nurlan Baki $56.00
912756B  Azarbaycan folkloru kulliyyati XVI cild: Dastanlar. VI kitab 2010 404 Nurlan Baki $56.00
912759B  Azarbaycan folkloru kulliyyati XVII cild: Dastanlar. VII kitab 2010 419 Nurlan Baki $56.00
912761B  Azarbaycan folkloru kulliyyati XVIII cild: Dastanlar. VIII kitab 2010 362 Nurlan Baki $56.00
912763B  Azarbaycan folkloru kulliyyati XX cild: Dastanlar. X kitab 2010 391 Nurlan Baki $56.00
912764B  Azarbaycan folkloru kulliyyati XXI cild: Dastanlar. XI kitab 2010 391 Nurlan Baki $56.00
912766B  Azarbaycan folkloru kulliyyati XXII cild: Dastanlar. XII kitab 2011 371 Nurlan Baki $56.00
912767B  Azarbaycan folkloru kulliyyati XXIII cild: Dastanlar. XIII kitab 2011 355 Nurlan Baki $56.00
912768B  Azarbaycan folkloru kulliyyati XXIV cild: Dastanlar. XIV kitab 2011 355 Nurlan Baki $56.00
955733B  Azarbaycan folkloru kulliyyati XXIX cild: Dastanlar. XIX kitab 2011 319 Nurlan Baki $57.00
912770B  Azarbaycan folkloru kulliyyati XXV cild: Dastanlar. XV kitab 2011 355 Nurlan Baki $57.00
955729B  Azarbaycan folkloru kulliyyati XXVI cild: Dastanlar. XVI kitab 2011 427 Nurlan Baki $57.00
955731B  Azarbaycan folkloru kulliyyati XXVII cild: Dastanlar. XVII kitab 2011 290 Nurlan Baki $57.00
955734B  Azarbaycan folkloru kulliyyati XXX cild: Dastanlar. XX kitab 2012 419 Nurlan Baki $57.00
781739B  Azarbaycan folklorunda calgi alatlari Abdullayeva, Saadat 2007 214 Adiloglu Baki $39.95
913445B  Azarbaycan folklorunda su ila bagli inamlar Babak, Aynur 2011 211 Nurlan Baki $48.00
816737B  Azarbaycan folklorunda tabiat kultlari [Природные культы в азербайджанском фольклоре] Alizada, Rovsan 2008 174 Nurlan Baki $36.95
897343B  Azarbaycan folklorunun ingilisdilli qaynaqlarda tadqiqi va tarcuma masalalari Ibrahimova, Vafa 2010 185 Sams Baki $42.00
931966B  Azarbaycan folklorunun nasr tarixi problemlari : darslik Aliyeva, Gulsan Teymur qizi 2011 223 Tahsil Baki $71.00
762186B  Azarbaycan folklorunun regional xususiyyatlari [Региональные особенности азербайджанского фольклора] Ismayilov, Huseyn 2006 334 Sada Baki $41.45
777259B  Azarbaycan folklorunun rus dilina tarcumasi probleminin ozunamaxsuslugu [Своеобразие проблемы перевода азербайджанского фольклора на русский язык] Oruclu, Sahar 2007 203 Sada Baki $41.95
945465B  Azarbaycan folklorunun toplanma, tarcuma va nasr problemlari : (QAXTMT--SMOMPK materiallari asasinda) Orucova, Sahar 2012 535 Elm va Tahsil Baki $60.00
866077B  Azarbaycan fuzulisunasliginin : qaynaqlari Aliyeva-Kangarli, Gulsan 2009 399 Baki $49.00
774175B  Azarbaycan ganc oftalmoloqlarinin I konfransi : maruzalarin tezislari 2006 159 Nafta-Press Baku $39.95
929266B  Azarbaycan haqiqatlari, 1917-1920 Isgandarli, Anar 2012 226 Elm va Tahsil Baki $47.00
955736B  Azarbaycan haqiqatlari, 1917-1920 Isgandarli, Anar 2013 209 Elm va Tahsil Baki $45.00
929418B  Azarbaycan huquq maktabi va onun numayandalari Suleymanova, Naila 2012 102 Elm va Tahsil Baki $38.00
795160B  Azarbaycan ictimai fikrinda milli masala (1917-1920-ci illar) [Natsional'nyi vopros v azerbaidzhanskoi obshchestvennoi mysli (1917-1920 gg.)] Agayev, Mustaqil 2007 147 Nurlan Baku $28.95
910409B  Azarbaycan incasanati : tasviri sanat, dekotariv-tadbiqi sanat, memarliq I cild: (A-H) 2010 81 Letterpress Baki $67.00
798384B  Azarbaycan incasanatinda ramzi-obrazli badii sarha yuksalma [Tendentsii khudozhestvennoi interpretatsii simvolicheskikh obrazov v iskusstve Azerbaidzhana] Quliyev, Rafiq 2007 160 Taknur Baki $41.95
938108B  Azarbaycan isci teatri (1921-1932-ci illar) Qazizada, Ilham 2012 159 Elm va Tahsil Baki $39.00
966604B  Azarbaycan jurnalistlari va nasirlari : (ensiklopediya) Mirahmadov, Aziz 2013 270 Argunas Baki $60.00
821263B  Azarbaycan kandi kolliktivlasma illarinda : (1920-ci illarin sonu--30-cu illar) [Азербайджанская деревня в годы коллективизации : (конец 1920-х--30-е гг.)] Cafarov, Cafar 2008 299 Elm Baki $48.95
O2006849  Azarbaycan keramikasi (XIV-XVII asrlar) [Керамика Азербайджана (XVI-XVII вв.)] Cabiyev, Qafar 2003 233 Elm Baki $43.00
755085B  Azarbaycan kimlar idara edib? : (may 1918 - oktyabr 2003) [Kto rukovodil Azerbaidzhanom? : (mai 1918 - oktiabr' 2003)] Zulfuqarli, Maharram 2006 135 Qanun Baki $34.95
O2011247  Azarbaycan klassik adabiyyati secmalari alman sarqsunasliginda. [Избранное азербайджанской классической литературы в немецком востоковедении] Agayev, Aqil 2005 217 Kitab alami Baki $31.45
882118B  Azarbaycan klassik Asiq havalari [with supplement: CD] Classic Ashig songs of Azerbaijan 2009 471 Abilov, Zeinalov va ogullari Baki $176.00
824530B  Azarbaycan kulinariyasi ensiklopediyasi 2007 165 Sarq-Qarb Baki $60.95
938711B  Azarbaycan latifalarinin regional xususiyyatlari Abbasli, Sonmaz Israfil qizi 2011 159 Nurlan Baki $39.00
831245B  Azarbaycan mansur seirinin tasakkulu Hasimli, Huseyn 2006 143 Nurlan Baki $37.00
913789B  Azarbaycan marasimlari muhacirat folklorsunasliginda Hasanqizi, Almaz 2011 153 Azarnasr Baki $39.00
882069B  Azarbaycan matbuati tarixi [I hissa]: (1875-1920) Asirli, Akif 2009 295 Elm va Tahsil Baki $55.00
879826B  Azarbaycan matbuati tarixi II hissa: (1920-1990) Asirli, Akif 2010 225 Elm va Tahsil Baki $51.00
775956B  Azarbaycan matbuati va car senzurasi (1850-1905) [Azerbaidzhanskaia pechat' i tsarskaia tsenzura (1850-1905)] Zeynalzada, Agarafi 2006 326 Elm Baki $43.95
825888B  Azarbaycan MEA-nin mikrobiologiya institutunun elmi asarlari VI cild 2008 421 Elm Baki $66.25
765533B  Azarbaycan memuar adabiyyati tarixi Samadova, Naila 2006 331 Nurlan Baki $37.95
868260B  Azarbaycan mifologiya elmi va Mirali Seyidov Agayev, Emin Famil oglu 2008 199 MBM Baki $44.00
791138B  Azarbaycan milli-demokratik dovlatcilik mafkurasi : turkculuk, muasirlik, islamciliq [Ideologiia natsional'no-demokraticheskoi gosudarstvennosti Azerbaidzhana : tiurkizm, sovremennost', islam] Ahmadli, Rafail 2007 291 Elm Baku $42.95
868381B  Azarbaycan milli elmlar akademiyasi : malumat kitabcasi, 2009 2009 168 Elm Baki $37.00
784309B  Azarbaycan milli elmlar akademiyasi aspirantlarinin elmi konfransinin materiallari, iyun 2006-ci il = Materialy nauchnoi konferentsii aspirantov Natsional'noi akademii nauk Azerbaidzhana, iiun' 2006 god I hissa 2006 483 Elm Baku $43.95
784311B  Azarbaycan milli elmlar akademiyasi aspirantlarinin elmi konfransinin materiallari, iyun 2006-ci il = Materialy nauchnoi konferentsii aspirantov Natsional'noi akademii nauk Azerbaidzhana, iiun' 2006 god II hissa 2006 274 Elm Baku $39.95
839591B  Azarbaycan milli elmlar akademiyasi Botanika Institutunun elmi asarlari = Trudy Instituta botaniki Natsional'noi Akademii Nauk Azerbaidzhana = Transactions of Botanical institute of Azerbaijan National Academy of Sciences XXIX cild 2009 916 Elm Baki $80.00
803658B  Azarbaycan milli elmlar akademiyasi nazdinda paleontologiya camiyyati : soraq kitabi = Paleontologicheskoe obshchestvo Azerbaidzhana pri Natsional'noi akademii nauk Azerbaidzhana = Paleontological socity by the Azerbaijan national academy of sciences : reference book 2007 91 Nafta-Press Baku $26.95
753110B  Azarbaycan Milli Elmlar Akademiyasinin 2005-ci ildaki faaliyyati haqqinda : hesabat [Годовой отчет Азербайджанской национальной академии наук за 2005 г.] 2006 225 Nurlan Baki $30.95
816232B  Azarbaycan Milli Elmlar Akademiyasinin 2006-ci ildaki faaliyyati haqqinda : hesabat [Годовой отчет Азербайджанской национальной академии наук за 2006 г.] 2007 207 Elm Baki $40.95
810016B  Azarbaycan Milli Elmlar Akademiyasinin 2007-ci ildaki faaliyyati haqqinda : hesabat [Годовой отчет Азербайджанской национальной академии наук за 2007 г.] 2008 269 Elm Baki $36.95
818754B  Azarbaycan Milli Elmlar Akademiyasinin 2008-ci ildaki faaliyyati haqqinda : hesabat 2009 307 Elm Baki $43.00
908535B  Azarbaycan Milli Elmlar Akademiyasinin 2011-cu ildaki faaliyyati va Respublikanin digar elm va tahsil muassisalarinda yerina yetirilmis elmi-tadqiqat islarinin asas naticalari haqqinda : hesabat 2012 335 Elm Baki $39.00
969026B  Azarbaycan milli kitabxanasi--90 : biblioqrafiya 2013 300 Azarbaycan milli kitabxanasi Baki $47.00
825854B  Azarbaycan minerallari : ensiklopediya = Mineraly Azerbaidzhana : entsiklopediia = Minerals of Azerbaijan : encyclopedia 2008 361 Nafta-Press Baki $181.00
783353B  Azarbaycan mugam daramadlari va ranglari I cild [Kraski azerbaidzhanskogo mugama. I chast'] Imamverdiyev, Ilqar 2007 89 Nurlan Baku $29.95
783357B  Azarbaycan mugam daramadlari va ranglari II cild [Краски азербайджанского мугама. II часть] Imamverdiyev, Ilqar 2007 98 Nurlan Baki $29.95
831408B  Azarbaycan muhacirat folklorsunasligi Hicran (Valiyeva), Farida 2009 175 Qartal Baki $40.00
917595B  Azarbaycan muhacirat irsi 2011 228 Elm va Tahsil Baki $61.00
928793B  Azarbaycan muhacirati tarixi Ibtrahimli, Xaladdin 2012 371 Elm va Tahsil Baki $57.00
915339B  Azarbaycan musiqi alatlari : dars vasaiti Karim, Macnun 2011 95 Mutarcim Baki $39.00
929587B  Azarbaycan Nagili : badii sargi = The Azerbaijan fairy tale : art exhibition Novruz--2012 Huseynov, Arif 2012 32 Baki Xatai Sanat Markazi Baki $50.00
902602B  Azarbaycan nefti dunya bazarinda (XX asrin 20-30-cu illari) Aliyev, Ali 2011 353 Elm Baki $50.00
O2011133  Azarbaycan onomalogiyasinin asaslari I cild [Основы азербайджанской ономалогии : в 2- частях. Часть 1] Huseynbayli, Elcin 2004 339 Nurlan Baki $42.95
821381B  Azarbaycan ordusu (1918-1920): uniforma, ramzlar, nisanlar Sabuhi, Ahmadov 2008 96 Ziya-Nurlan Baki $34.95
864375B  Azarbaycan paleoqrafiyasi Adilov, Mammad 2010 223 Elm Baki $45.00
918990B  Azarbaycan psixoloji fikir tarixinda : saxsiyyat problemi : (an qadim dovrlardan XV asra qadar) Mammadov, Tariyel 2011 551 Mutarcim Baki $59.00
801118B  Azarbaycan psixoloji fikrin tasakkulu, inkisafi va muasir vaziyyati [Становление, развитие и современное состояние психологической мысли в Азербайджане] Baxsaliyev, Arastun 2007 527 Nurlan Baki $49.95
821313B  Azarbaycan publisistikasi antologiyasi [Antologiia azerbaidzhanskoi publitsistiki] 2007 687 Şarq-Qərb Baki $53.45
929350B  Azarbaycan qadim va orta asrlarda gorkamli saxsiyyatlar Qacar, Cingiz 2012 448 Oka Ofset Baki $56.00
834683B  Azarbaycan qadini: tarix va gercaklik Ibrahimova, Gulzar 2009 499 Elm Baki $138.00
842494B  Azarbaycan qayaustu incasanati = Naskal'noe iskusstvo Azerbaidzhana = Rock art of Azerbaijan Faracova, Malahat 2009 319 Aspoliqraf Baki $85.00
822117B  Azarbaycan rahbarliyinda ixtilaflar va daxili siyasi cakismalar (1920-1925-ci illar) [Raznoglasiia i vnutripoliticheskie spory v azerbaidzhanskom rukovodstve (1920-1925 gg.)] Bayramova, Rana 2007 195 Elm Baki $39.95
825858B  Azarbaycan rangkarligi : antologiya = Painting of Azerbaijan : anthology Farzaliyev, Cingiz 2007 389 Baki $214.50
OYO000326  Azarbaycan raqamlarda = Azerbaijan in Figures 0 - Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki see note
754847B  Azarbaycan raqamlarda, 2006 = Azerbaijan in Figures, 2006 [1995-2005] 2006 251 Sada Baki $76.95
789243B  Azarbaycan raqamlarda, 2007 = Azerbaijan in Figures, 2007 [2000-2006] 2007 262 Sada Baki $70.95
790951B  Azarbaycan raqamlarda, 2008 = Azerbaijan in Figures, 2008 [2000-2007] 2008 261 Sada Baki $76.95
838262B  Azarbaycan raqamlarda, 2010 = Azerbaijan in Figures, 2010 [2000-2009] 2010 271 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $76.00
908936B  Azarbaycan raqamlarda, 2012 = Azerbaijan in Figures, 2012 [2000-2011] 2012 288 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $82.00
821314B  Azarbaycan Respublikasi ahalisinin dinamikasi va qurulusu: asas demoqrafik va etno-demoqrafik dayisikliklar (1897-2007-ci illar) = The dynamics and structure of the population of the Republic of Azerbaijan: main demographic and ethno-demographic changes (1897-2007 years) = Dinamika i struktura naseleniia Azerbaidzhanskoi Respubliki: osnovnye demograficheskie i etnodemograficheskie izmeneniia (1897-2007 gg.) Muradov, Sahbaz 2008 235 Elm Baki $48.95
898220Y  Azarbaycan Respublikasi ahalisinin siyahiyaalinmasi, 2009-cu il 0 - Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Moskva see note
908521B  Azarbaycan Respublikasi ahalisinin siyahiyaalinmasi, 2009-cu il XVI cild 2010 873 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $182.00
929356B  Azarbaycan Respublikasi aila macallasinin yozumu : (Azarbaycan Respublikasi Aila Macallasina 01 fevral 2012-ci il tarixadak olan alava va dayisiklar nazara alinmaqla nasr olunur) 2012 479 Digesta Baki $95.00
872933B  Azarbaycan Respublikasi Cinayat-Professual macallasinin kommentariyasi : (Azarbaycan Respublikasi Cinayat-Professual Macallasina 20 mart 2010-cu il tarixadak edilmis alava va dayisikliklar, hamin tarixadak toplanmis mahkama va istintaq tacrubasi va ayri-ayri mutaxassislarin tanqidi mulahizalari nazara alinmaqla yenidan islanmis takrar nasr) 2010 1331 Digesta Baki $167.00
786371B  Azarbaycan Respublikasi cinayat-professual macallasinin kommentariyasi : (Azarbaycan Respublikasi Cinayat-Prosessual Macallasina 01 aprel 2007-ci il tarixadak edilmis alava va dayisikliklar, hamin tarixadak toplanmis mahkama va istintaq tacrubasi va ayri-ayri mutax 2007 1319 Digesta Baki $100.00
929369B  Azarbaycan Respublikasi cinayat macallasinin kommentariyasi : (Azarbaycan Respublikasi Cinayat Macallasina 1 may 2012-ci il tarixadak edilmis alava va dayisikliklar, mahkama tacrubasi va ayri-ayri mutaxassislarin tanqidi mulahizalari nazara alinmaqla yenidan islanmis takrar nasr) 2012 1103 Digesta Baki $120.00
782085B  Azarbaycan Respublikasi Cinayat macallasinin kommentariyasi : (Azarbaycan Respublikasi Macallasina 15 aprel 2007-ci il tarixadak edilmis alava va dayisikliklar, hamin tarixadak toplanmis mahkama tacrubasi va ayri-ayri mutaxassislarin tanqidi mulahizalari nazara alinmaqla yenidan islanmis takrar nasr) [Kommentarii k Ugolovnomu kodeksu Azerbaidzhanskoi Respubliki : (povtornoe izdanie, s izmeneniiami i dopolneniiami, sudebno 2007 959 Digesta Baku $101.00
872931B  Azarbaycan Respublikasi Cinayat macallasinin kommentariyasi : (Azarbaycan Respublikasi Macallasina 20 aprel 2010-cu il tarixadak edilmis alava va dayisikliklar, hamin tarixadak toplanmis mahkama tacrubasi va ayri-ayri mutaxassislarin tanqidi mulahizalari nazara alinmaqla yenidan islanmis takrar nasr) 2010 1023 Digesta Baki $149.00
807063B  Azarbaycan Respublikasi dovlat neft fondu haqqinda 2006 329 Azarnasr Baki $53.95
929366B  Azarbaycan Respublikasi mulki-prosessual macallasinin kommentariyasi : I va II bolmalar (1-284-cu maddalar) Huseynov, Arsad Husu oglu 2012 927 Digesta Baki $116.00
946194B  Azarbaycan Respublikasi mulki huququnda muqavila azadligi prinsipi Yusifov, Sukur 2012 189 Elm Baki $46.00
834868B  Azarbaycan Respublikasi Mulki macallasinin kommentariyasi : 2009-cu ilin 7 aprelinadak olan alava va dayisikliklarla : I-II kitab Asgarov, I. Q. 2009 783 Qanun Baki $138.00
784270B  Azarbaycan Respublikasi Xatira Kitabi = Kniga Pamiati Azerbaidzhanskoi Respubliki = Memorial Book o the Azerbaijan Republik 6-ci cild: X--I 2006 696 Azarbaycan Respublikasi Xatira Kitabi redaksiyasi nasriyyati Baku $75.95
822212B  Azarbaycan Respublikasi Xatira Kitabi = Kniga Pamiati Azerbaidzhanskoi Respubliki = Memorial Book o the Azerbaijan Republik 7-ci cild: K--Q 2007 614 Azarbaycan Respublikasi Xatira Kitabi redaksiyasi nasriyyati Baku $119.00
920731B  Azarbaycan Respublikasi Xatira Kitabi 10-cu cild: M 2010 550 Azarbaycan Respublikasi Xatira Kitabi redaksiyasi Baki $101.00
939379B  Azarbaycan Respublikasi Xatira Kitabi 11-ci cild: M--N 2011 655 Azarbaycan Respublikasi Xatira Kitabi redaksiyasi Baki $98.00
959948B  Azarbaycan Respublikasi Xatira Kitabi 12-ci cild: O, O, P, R 2012 608 Azarbaycan Respublikasi Xatira Kitabi redaksiyasi Baki $120.00
862733B  Azarbaycan Respublikasi Xatira Kitabi 8-ci cild: Q--L 2008 560 Azarbaycan Respublikasi Xatira Kitabi redaksiyasi Baki $120.00
920730B  Azarbaycan Respublikasi Xatira Kitabi 9-cu cild: M 2009 647 Azarbaycan Respublikasi Xatira Kitabi redaksiyasi Baki $101.00
766618B  Azarbaycan Respublikasinda auditor xidmatinin formalasaf perspektivlari [Формирование и перспективы развития аудиторской службы в Азербайджанской Республике] Mammadov, Yasar Azimaga oglu 2006 274 Elm Baki $41.95
OYO000138  Azarbaycan Respublikasinda dovlat ganclar siyasati: Informatsiya bulleteni. / Gosudarstvennaia politika molodezhi v Azerbaidzhanskoi Respublike: Informatsionnyi biul leten'. 2000 - Elm Baki see note
856819B  Azarbaycan Respublikasinda Konstitusiya icraatinin nazari va praktiki problemlari Abdullayev, Farhad Sahib oglu 2009 394 Elm Baki $62.00
885509B  Azarbaycan Respublikasinda regionlarin davamli social-iqtisadi inkisafi: movcud vaziyyat va galacak perspektivlar Rzayev, Imran Mirz? oglu 2010 464 Elm Baki $54.00
903138B  Azarbaycan Respublikasinda regionlarin sosial infrastrukturunun tanzimlanmasi problemlari Sardarov, Tahir Alimiran oglu 2010 270 Elm Baki $46.00
846330B  Azarbaycan Respublikasinda siyasi institutlarin formalasmasi va faaliyyati Badalov, Cavid 2009 101 Elm Baki $37.00
921727B  Azarbaycan Respublikasinda sosial taminatin konstitusion va huquqi asaslari Nagiyev, Nazim 2009 266 Qanun Baki $43.00
747410B  Azarbaycan Respublikasinin aila macallasi [Семейный кодекс Азербайджанской Республики] 2006 159 Qanun Baki $32.95
916735B  Azarbaycan Respublikasinin Amak macallasi : (01 mart 2011-ci il tarixadak olan alava va dayisikliklarla) 2011 283 Digesta Baki $46.00
781447B  Azarbaycan Respublikasinin Amak macallasi : (alavalar va dayisikliklarla) [Трудовой кодекс Азербайджанской Республики : (с изменениями и дополнениями)] 2007 208 Business Press Baki $44.95
839584B  Azarbaycan Respublikasinin Amak Macallasi : Azarbaycan Respublikasinin 1999-cu il 1 fevral tarixli qanunun ila tasdiq edilmis, 1999-cu il iyulun 1-dan quvvaya minmisdir : (2009-cu il yanvarin 30-dak edilmis alava va dayisikliklarla) 2009 296 Huquq adabiyyati Baki $45.00
779212B  Azarbaycan Respublikasinin Boyuk Britaniya va Simali Irlandiya Birlasmis Kralligi ila iqtisadi alaqalari : (adi tarafdasliqdan strateji partnyorluga dogru) [Ekonomicheskie sviazi Azerbaidzhanskoi Respubliki s Velikobritaniei i Severnoi Irlandiei : (storonniki stanoviatsia strategicheskimi partnerami)] Habibbayli, Arastu 2007 215 Nurlan Baku $38.95
918996B  Azarbaycan Respublikasinin Cazalarin icrasi macallasi : (1 fevral 2011-ci iladak olan alava va dayisikliklarla) 2011 170 Qanun Baki $41.00
928724B  Azarbaycan Respublikasinin Cazalarin icrasi macallasi : 2000-ci il 14 iyul tarixli qanunla tasdiq edilmis, 2000-ci il sentyabrin 1-dan quvvaya minmisdir : 2012-ci il yanvarin 20-dak olan dayisiklik va alavalarla) 2012 191 Huquq adabiyyati Baki $38.00
839583B  Azarbaycan Respublikasinin Cinayat-professual macallasi : qabul edilmisdir: 14 iyul 2000-ci il, # 907-IQ, quvvaya minmisdir: 1 sentyabr 2000-ci il : (15 iyul 2009-cu il tarixadak olan alava va dayisikliklarla) 2009 575 Digesta Baki $57.00
866420B  Azarbaycan Respublikasinin Cinayat-prosessual macallasi : (10 yanvar 2010-cu ila qadar olan alava va dayisiklarla 2010 535 Qanun Baki $57.00
965908B  Azarbaycan Respublikasinin cinayat-prosessual macallasi : (15 mart 2013-cu iladak olan alava va dayisikliklarla) 2013 571 Qanun Baki $57.00
916739B  Azarbaycan Respublikasinin Cinayat-prosessual macallasi : (AR Milli Maclisinin 2011-ci il yaz sessiyasinda edilmis butun alava va dayisikliklarla) 2011 619 Digesta Baki $58.00
776923B  Azarbaycan Respublikasinin Cinayat-Prosessual macallasi : Azarbaycan Respublikasinin 2000-ci il 14 iyul tarixli qanunu i la tasdiq edilmis, 2000-ci il sentyabrin 1-dan quvvaya minmisdir : (2006-ci il aprelin 1-dak olan dayisiklik va alavalarla) [Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики : (по со 2006 628 Huquq adabiyyati Baki $52.95
779813B  Azarbaycan Respublikasinin Cinayat-Prosessual macallasi : Azarbaycan Respublikasinin 2000-ci il 14 iyul tarixli qanunu i la tasdiq edilmis, 2000-ci il sentyabrin 1-dan quvvaya minmisdir : (2007-ci il fevralin 1-dak olan dayisiklik va alavalarla) 2007 640 Huquq adabiyyati Baki $52.95
965913B  Azarbaycan Respublikasinin cinayat macallasi : (20 iyun 2013-cu il tarixadak edilmis alava va dayisikliklarla) 2013 299 Digesta Baki $48.00
829764B  Azarbaycan Respublikasinin dovlat ramzlari Aliyev, Iqrar 2008 54 Nurlan Baki $32.00
780531B  Azarbaycan Respublikasinin Gomruk macallasi : 1 oktyabr 2006-ci ila qadar olan alava va dayisikliklarla [Tamozhennyi kodeks Azerbaidzhanskoi Respubliki : s izmeneniiami i dopolneniiami na 1 oktiabria 2006 g.] 2006 179 Qanun Baku $35.95
929354B  Azarbaycan Respublikasinin gomruk macallasi : 2011-ci il 24 iyun tarixli qanunla tasdiq edilmis, 2012-ci il yanvarin 1-dan quvvaya minir 2012 311 Huquq adabiyyati Baki $45.00
834681B  Azarbaycan Respublikasinin Gomruk qanunvericiliyi : uc cildda I cild 2009 702 Ozan Baki $93.00
839587B  Azarbaycan Respublikasinin Harbi Nizamnamalari 2008 435 Adiloglu Baki $63.00
780508B  Azarbaycan Respublikasinin huquq-muhafiza orqanlari [Pravookhranitel'nye organy Azerbaidzhanskoi Respubliki] Qafarov, Midhad 2007 231 Qanun Baku $38.95
831405B  Azarbaycan Respublikasinin ictimai-siyasi va madani hayatinda qadinlarin istiraki (1941-1945-ci illar) Haciyev, Ismayil 2008 150 Elm Baki $41.00
846333B  Azarbaycan Respublikasinin idaraetma sisteminda yerli ozunuidaralar Rahimli, Racab 2009 168 Elm Baki $39.00
917119B  Azarbaycan Respublikasinin Inzibati prosessual macallasi 2011 87 Qanun Baki $34.00
921572B  Azarbaycan Respublikasinin inzibati xatalar macallasi 2011 319 Biznes xabarlari Baki $42.00
742238B  Azarbaycan Respublikasinin Inzibati xatalar macallasi : (03.01.3006-ci iladak olan alava va dayisikliklarla) [Сборник законов Азербайджанской Республики по административным правонарушениям] 2006 377 Qanun Baki $36.95
931734B  Azarbaycan Respublikasinin inzibati xatalar macallasi : Azarbaycan Respublikasinin 11 iyul 2000-ci il tarixli qanunu ila tasdiq edilmis, 1 sentyabr 2000-ci il tarixdan quvvaya minmisdir : (2012-ci il fevralin l-dak edilmis dayisiklik va alavalarla) 2012 411 Huquq adabiyyati Baki $45.00
791160B  Azarbaycan Respublikasinin Iran Islam Respublikasi ila qarsiliqli iqtisadi alaqalarinin inkisaf perspektivlari [Perspektivy razvitiia ekonomicheskikh vzaimosviazei mezhdu Azerbaidzhaskoi Respublikoi i Islamskoi Respublikoi Iran] Agayev, S. H. 2007 373 Elm Baku $44.95
928784B  Azarbaycan Respublikasinin konstitusiyasi = Konstitutsiia Azerbaidzhanskoi Respubliki = Constitution of the Republic of Azerbaijan = Verfassung der Republik Aserbaidschan 2011 365 Huquq adabiyyati Baki $42.00
793447B  Azarbaycan Respublikasinin Konstitusiyasi va huququn asaslari [Konstitutsiia Azerbaidzhanskoi Respubliki i osnovy prava] Atakisiyev, Baxtiyar Sarhad oglu 2007 192 Baki $31.95
830307B  Azarbaycan Respublikasinin konstitusiyasi; Azarbaycan dovlatinin ramzlari; Azarbaycan Respublikasinda xarici dovlatlarin va beynalxalq taskilatlarin bayraqlarinin istifadasi qaydalari haqqinda 2008 110 Huquq adabiyyati Baki $31.00
931035B  Azarbaycan Respublikasinin madaniyyat va turizm qanunvericiliyi toplusu I cild 2011 521 Avrasiya press Baki $141.00
931038B  Azarbaycan Respublikasinin madaniyyat va turizm qanunvericiliyi toplusu II cild 2011 500 Avrasiya press Baki $141.00
839586B  Azarbaycan Respublikasinin mahkama hakimiyyati : normativ aktlar toplusu : (25 yanvar 2009-cu il tarixadak olan alava va dayisikliklarla) 2009 391 Digesta Baki $51.00
767527B  Azarbaycan Respublikasinin Manzil macallasi : Azarbaycan Respublikasinin 1982-ci il 8 iyul tarixli Qanunu ila tasdiq edilmisdir (2006-cu il dekabrin 20-dak olan alava va dayisikliklarla) [Жилищный кодекс Азербайджанской Республики : (принят 8 июля 1982 г., с изменениями и дополнениями, принятыми до 20 декабря 2006 г.)] 2007 135 Qanun Baki $27.95
941357B  Azarbaycan Respublikasinin Milli Maclisi : dorduncu cagiris 2012 179 Azarbaycan Respublikasi Milli Maclisinin nasri Baki $67.00
945684B  Azarbaycan Respublikasinin Milli Maclisi : ucuncu cagiris 2009 154 Azarbaycan Respublikasi Milli Maclisinin nasri Baki $58.00
965910B  Azarbaycan Respublikasinin miqrasiya macallasi 2013 99 Qanun Baki $35.00
780760B  Azarbaycan Respublikasinin Mulki-Prosessual macallasi : 1999-cu il 28 dekabr tarixli qanunla tasdiq edilmis, 2000-ci il sentyabrin 1-dan quvvaya minmisdir : (2007-ci il martin 15 dak edilmis dayisiklik va alavalarla) [Grazhdansko-protsessual'nyi kodeks Azerbaidzhanskoi Respubliki : zakon priniat 28 dekabria 1999 g., vstupil v silu 1 sentiabria 2000 g. : (s izmeneniiami i dopolneniiami, priniatymi do 15 marta 2007 g.)] 2007 277 Huquq adabiyyati Baku $38.95
839585B  Azarbaycan Respublikasinin Mulki Professual Macallasi : qabul edilmisdir: 28 dekabr 1999-cu il, # 780-IQ, quvvaya minmisdir: 1 sentyabr 2000-ci il : (30 iyul 2009-cu il tarixadak olan alava va dayisikliklarla) 2009 311 Digesta Baki $45.00
965907B  Azarbaycan Respublikasinin mulki prosessual macallasi : 1 fevral 2013-cu iladak olan alava va dayisikliklarla 2013 303 Qanun Baki $45.00
942828B  Azarbaycan Respublikasinin mulki prosessual macallasi; Azarbaycan Respublikasinin inzibati prosessual macallasi : (31 yanvar 2013-cu il tarixadak edilmis alava va dayisikliklarla) 2013 319 Digesta Baki $49.00
745626B  Azarbaycan Respublikasinin poct narjakarinin kataloqu : 1919-1923, 1992-2005 = Catalogue of the Postage Stamps of Azerbaijan Republic : 1919-1923, 1992-2005 Bayramov, Ibrahim 2005 213 Azarmarka Baki $53.45
928725B  Azarbaycan Respublikasinin polis huququ umumi muddaalar Aliyev, E. A. 2012 373 UniPrint Baki $50.00
753741B  Azarbaycan Respublikasinin Secki Macallasi : (01.02.2006-ci ila qadar olan alava va dayisikliklarla) [Кодекс о выборах Азербайджанской Республики : (с дополнениями и изменениями на 01.02.2006)] 2006 279 Qanun Baki $30.95
928727B  Azarbaycan Respublikasinin secki macallasi : (1 yanvar 2012-ci iladak olan alava va dayisikliklarla) 2012 319 Qanun Baki $47.00
742000B  Azarbaycan Respublikasinin sahiyya qanunvericiliyi [Законодательство по здравоохранению Азербайджанской Республики] 2006 759 Qanun Baki $55.95
929353B  Azarbaycan Respublikasinin su macallasi; Azarbaycan Respublikasinin mesa macallasi; "Yerin taki haqqinda" Azarbaycan Respublikasinin qanunu 2012 203 Huquq adabiyyati Baki $45.00
O2010650  Azarbaycan Respublikasinin Torpaq qanunvericiliyi uzra praktiki toplu [Сборник практических законодательных актов о земле Азербайджанской Республики] 2004 607 Qanun Baki $41.95
824790B  Azarbaycan Respublikasinin Vergi macallasi : (11 iyul 2000-ci il tarixli 905-IQ nomrali Azarbaycan Respublikasinin Qanunu ila tasdiq edilmisdir) : (01.01.2009-cu il tarixadak alava va dayisikliklarla) 2009 239 Adiloglu Baki $40.60
780544B  Azarbaycan Respublikasinin Vergi macallasi : 12 fevral 2007-ci ila qadar olan alava va dayisikliklarla 2007 399 Qanun Baki $41.95
768036B  Azarbaycan Respublikasinin xarici ticarat sahasinda qanunvericiliyinin tahlili [Законодательство Азербайджанской Республики в области внешней политики и его анализ] Abdullayev, S. H. 2006 84 Adiloglu Baki $20.95
810024B  Azarbaycan Respulbikasinda alillarin sosial mudafiasinin huquqi tanzimi [Правовое регулирование социальной защиты инвалидов в Азербайджанской Республике] Hasanzada, Saida 2007 147 Elm Baki $35.95
921012B  Azarbaycan romani: 120 il Axundova, Nazmiya 2011 328 Elm Baki $54.00
870594B  Azarbaycan romani: siyasat va milli dusunca, (1930--1955-ci illar) Rzayev, Yasar 2010 292 Elm Baki $52.00
833420B  Azarbaycan romaninin inkisaf problemlari Anvaroglu, Himalay 2008 335 Nurlan Baki $47.00
831252B  Azarbaycan romantiklarinin maarifcilik ideyalari Camalov, Kamal 2009 143 Elm və Təhsil Baki $36.00
872988B  Azarbaycan romantizmi Birinci cild Osmanli, Vali 2010 462 Elm Baki $74.00
873105B  Azarbaycan Rspublikasinin diplomatiya tarixi I cild: Azabaycan xalq cumhuriyyyatinin xarici siyasati (1918-1920) Hasanli, Camil 2009 549 Garisma Baki $60.00
823915B  Azarbaycan Safavilar dovlati Afandiyev, Oqtay 2007 342 Şarq-Qərb Baki $56.88
969677B  Azarbaycan sarqsunasliq elminin inkisaf yollari : akademik Vasim Mammadaliyevin anadan olmasinin 70 illiyina hasr olunmus beynalxalq elmi konfransin, Baki, 27-28 iyun 2013-cu il : materiallari Nabilbayli, Ziyadxan 2013 845 Baki cap evi Baki $57.00
915284B  Azarbaycan saxs adlarinin izahli lugati Pasayev, Aydin 2011 339 Mutarcim Baki $48.00
833407B  Azarbaycan seirinin poetikasi Anvaroglu, Himalay 2008 385 Nurlan Baki $47.00
833410B  Azarbaycan seirinin vazn va evfoniya problemlari : (umumturk seiri ila muqayisali arasdirma asasinda) Iracoglu, Mahammad 2008 294 Nurlan Baki $47.00
825942B  Azarbaycan sevgi poeziyasi Birinci kitab 2008 227 Xəzər universitəsi Baki $58.30
755059Y  Azarbaycan sifahi xalq adabiyyatina dair tadqiqlar 0 - Nurlan Baki see note
955717B  Azarbaycan sifahi xalq adabiyyatina dair tadqiqlar 40-ci kitab 2012 192 Nurlan Baki $46.00
762638B  Azarbaycan sifahi xalq adabiyyatina dair tadqiqlar X [Исследования по азербайджанской устной народной литературе. Том 10] 2001 224 Sada Baki $35.45
762642B  Azarbaycan sifahi xalq adabiyyatina dair tadqiqlar XI [Исследования по азербайджанской устной народной литературе. Том 11] 2002 186 Sada Baki $35.45
762643B  Azarbaycan sifahi xalq adabiyyatina dair tadqiqlar XII [Исследования по азербайджанской устной народной литературе. Том 12] 2002 166 Sada Baki $35.45
762644B  Azarbaycan sifahi xalq adabiyyatina dair tadqiqlar XIII [Исследования по азербайджанской устной народной литературе. Том 13] 2002 207 Sada Baki $35.45
762647B  Azarbaycan sifahi xalq adabiyyatina dair tadqiqlar XIV [Исследования по азербайджанской устной народной литературе. Том 14] 2003 182 Sada Baki $35.45
762652B  Azarbaycan sifahi xalq adabiyyatina dair tadqiqlar XIX 2006 192 Sada Baki $35.45
762648B  Azarbaycan sifahi xalq adabiyyatina dair tadqiqlar XVI [Исследования по азербайджанской устной народной литературе. Том 16] 2005 173 Sada Baki $35.45
762649B  Azarbaycan sifahi xalq adabiyyatina dair tadqiqlar XVII [Исследования по азербайджанской устной народной литературе. Том 17] 2005 199 Sada Baki $35.45
762651B  Azarbaycan sifahi xalq adabiyyatina dair tadqiqlar XVIII [Исследования по азербайджанской устной народной литературе. Том 18] 2005 174 Sada Baki $35.45
762653B  Azarbaycan sifahi xalq adabiyyatina dair tadqiqlar XX 2006 194 Sada Baki $35.45
793816B  Azarbaycan sifahi xalq adabiyyatina dair tadqiqlar XXI [Issledovaniia po azerbaidzhanskoi ustnoi narodnoi literature. Tom 21] 2006 181 Sada Baku $43.95
793817B  Azarbaycan sifahi xalq adabiyyatina dair tadqiqlar XXII 2007 189 Sada Baki $37.95
832221B  Azarbaycan sifahi xalq adabiyyatina dair tadqiqlar XXIII 2007 191 Nurlan Baki $44.00
831176B  Azarbaycan sifahi xalq adabiyyatina dair tadqiqlar XXIV 2007 174 Nurlan Baki $44.00
871567B  Azarbaycan sifahi xalq adabiyyatina dair tadqiqlar XXIX [elmi redaktoru: Huseyn Ismayilov] 2009 164 Nurlan Baki $45.00
831177B  Azarbaycan sifahi xalq adabiyyatina dair tadqiqlar XXV 2007 186 Nurlan Baki $44.00
831179B  Azarbaycan sifahi xalq adabiyyatina dair tadqiqlar XXVI 2007 166 Nurlan Baki $44.00
831180B  Azarbaycan sifahi xalq adabiyyatina dair tadqiqlar XXVII 2007 174 Nurlan Baki $44.00
871566B  Azarbaycan sifahi xalq adabiyyatina dair tadqiqlar XXVIII [elmi redaktoru: Huseyn Ismayilov] 2009 168 Nurlan Baki $45.00
871568B  Azarbaycan sifahi xalq adabiyyatina dair tadqiqlar XXX [elmi redaktoru: Huseyn Ismayilov] 2009 170 Nurlan Baki $45.00
871569B  Azarbaycan sifahi xalq adabiyyatina dair tadqiqlar XXXI [elmi redaktoru: Huseyn Ismayilov] 2009 158 Nurlan Baki $45.00
913098B  Azarbaycan sifahi xalq adabiyyatina dair tadqiqlar XXXII [elmi redaktoru: H. Ismayilov] 2010 158 Nurlan Baki $46.00
913100B  Azarbaycan sifahi xalq adabiyyatina dair tadqiqlar XXXIII [elmi redaktoru: H. Ismayilov] 2010 158 Nurlan Baki $46.00
913102B  Azarbaycan sifahi xalq adabiyyatina dair tadqiqlar XXXIV [elmi redaktoru: H. Ismayilov] 2010 172 Nurlan Baki $46.00
955715B  Azarbaycan sifahi xalq adabiyyatina dair tadqiqlar XXXIX 2012 163 Nurlan Baki $46.00
913103B  Azarbaycan sifahi xalq adabiyyatina dair tadqiqlar XXXV [elmi redaktoru: H. Ismayilov] 2010 168 Nurlan Baki $46.00
955709B  Azarbaycan sifahi xalq adabiyyatina dair tadqiqlar XXXVI 2011 159 Nurlan Baki $46.00
955710B  Azarbaycan sifahi xalq adabiyyatina dair tadqiqlar XXXVII 2012 154 Nurlan Baki $46.00
955712B  Azarbaycan sifahi xalq adabiyyatina dair tadqiqlar XXXVIII 2012 152 Nurlan Baki $46.00
951861B  Azarbaycan simfoniyasi, 1960-1980-ci illar : (janrin asas inkisaf tamayullarina dair) : dars vasaiti Dadaszada, Zumrud 2012 239 Ziya Baki $46.00
875069B  Azarbaycan sovet teatr-dekorativ sanati (1946-1985-ci illar) = Teatral'no-dekorativnoe iskusstvo sovetskogo Azerbaidzhana (1946-1985 gg.) Sukurova, Somaz 2010 158 Elm Baki $47.00
938715B  Azarbaycan SSR Dagliq Qarabag bolgasinin sahar va rayonlarinin tarixi : (XX asrin 20-90-ci illari) Mammadov, Nazim 2010 197 Tahsil Baki $46.00
895876B  Azarbaycan tahsili yeni inkisaf marhalasinda : movzusunda respublika elmi-praktik kofransin materiallari 2010 419 Mütərcim Baki $50.00
924527B  Azarbaycan tarixcilari : biblioqrafik gostarici : (tarix Institutunda calisan va burada faaliyyat gostarmis tarixcilar) I hissa: Kitablar 2010 383 Sarq-Qarb Baki $64.00
793433B  Azarbaycan tarixi : (an qadimdan 2006-ci iladak) : darslik [Istoriia Azerbaidzhana : (ot pervobytnogo stroia do 2006 g.) : uchebnik] Mammadov, Suleyman 2007 389 Casioglu Baku $52.95
868386B  Azarbaycan tarixi : an muhum hadisalarin xronoloji xulasasi Qocayev, Akbar 2007 133 Casioglu Baki $33.00
879726B  Azarbaycan tarixi : XIX-XXI asrin avvali : ali maktablar ucun muhaziralar kursu 2010 543 Baki universiteti Baki $69.00
822217B  Azarbaycan tarixi atlasi [Istoricheskii atlas Azerbaidzhana] 2007 55 Baki--Azarbaycanin tarixi madaniyyet markazi Baki $49.95
855805B  Azarbaycan tarixi filmlarinda milli xarakter Huseynova, Aygul 2009 138 Elm Baki $43.00
786433B  Azarbaycan tarixi muzeyi - 2006 [Muzei istorii Azerbaidzhana - 2006] 2006 426 Elm Baku $47.95
801108B  Azarbaycan tarixi muzeyi - 2007 [Muzei istorii Azerbaidzhana - 2007] 2007 476 Elm Baku $49.95
824010B  Azarbaycan tarixi sacara camiyyatinin xabarlari Altinci buraxilis 2007 165 Adiloglu Baki $38.45
791814B  Azarbaycan tarixi uzra qaynaqlar [Pervoistochniki po istorii Azerbaidzhana] 2007 395 Ciraq Baku $48.45
882505B  Azarbaycan tarixinda demokratik dayarlar Azarbaycan xalq cumhuriyyati--90 il 2009 281 Qanun Baki $51.00
921044B  Azarbaycan tarixinin xronologiyasi : (abituriyentlar, markazlasmis imtahanlara hazirlasanlar va mualimlar ucun vasait) Allahverdiyev, Sattar 2009 130 Azarbaycan muallimlar institutu Baki $37.00
969701B  Azarbaycan tasviri sanatinda tarix va saxsiyyat Quliyev, Rafiq 2013 218 Letterpress Baki $57.00
855791B  Azarbaycan tatlarinin dili; Tatlarin tarixi-etnoqrafik ocerki Haciyev, Maqsud 2009 547 Mutarcim Baki $64.00
965917B  Azarbaycan teatr antologiyasi : iki cildda 1 2013 597 E.L. Baki $71.00
965919B  Azarbaycan teatr antologiyasi : iki cildda 2 2013 621 E.L. Baki $71.00
821266B  Azarbaycan teatr tarixi : uc cildda I cild [Istoriia azerbaidzhanskogo teatra : v 3-kh tomakh. Tom 1] Karimov, Inqilab 2008 689 Elm Baki $60.95
862732B  Azarbaycan teatr xadimlarinin estetik goruslari (1880-1920) Karimova, Gulnara 2009 141 Elm Baki $45.00
938962B  Azarbaycan tibb universitetinin rektorlari Suleymanoglu, Mammad 2010 301 Elm va Tahsil Baki $58.00
776276B  Azarbaycan toponimlari va siva sozlari [Azerbaidzhanskie toponimy i dialektnye slova] Mirzayev, Hasan 2006 535 Elm Baki $56.95
829713B  Azarbaycan toponimlarinin : ensiklopedik lugati : iki cildda Ikinci cild 2007 303 Şarq-Qərb Baki $47.31
829712B  Azarbaycan toponimlarinin : ensiklopedik lugati : iki cildda Birinci cild 2007 299 Şarq-Qərb Baki $47.31
803686B  Azarbaycan torpaqlarinin muasir tasnifati = sovremennaia klassifikatsiia pochv Azerbaidzhana = Contemporary soil classification of Azerbaijan Babayev, M. 2006 359 Elm Baku $52.95
866073B  Azarbaycan toyu : (anana va muasirlik) Salimov-Sagani, Tavakkul Qafar oglu 2008 153 Baki $44.00
841459B  Azarbaycan turkcasi adabi dilinda butovlasma va duzgun yazi qaydalari : (Azarbaycan turkcasi adabi dilinda duzgun yazmagi oyrananlar ucun yardimsi vasait) Rahimoglu, Arif 2008 215 Apostroff Baki $41.00
923635B  Azarbaycan turklarinin dini-falsafi dunyagorusu: falsafi aspekt Mustafa Fazil 2012 223 Qanun Baki $44.00
805295B  Azarbaycan turklarinin etnogenezi va milli inkisaf tarixi [Этногенез азербайджанских тюрок и история национального развития] Xalilli, Xaliyaddin 2007 383 MBM Baki $50.95
907730B  Azarbaycan usaq adabiyyati : (ali va orta ixtisas maktablari ucun dars vasaiti) Mustafayeva, Xanim Bayram qizi 2011 290 Elm Baki $47.00
753089B  Azarbaycan usaq adabiyyati antologiyasi : uc cildda III cild: Nasr [Антология азербайджанской детской литературы : в 3-х томах. Том 3] 2005 238 Ondar nasriyyat Baki $38.45
791423B  Azarbaycan va Avropa: qarsiliqli munasibatlarin problemlari va perspektivlari : Azarbaycan Respublikasinin Mustaqilik Gununa hasr olunmus V Respublika Talaba elmi-praktik konfransinin (4 noyabr 2006-ci il) : materiallari [Азербайджан и Европа : проблемы и перспективы взаимоотношений : материалы V Республиканской Dadasov, Audin 2006 158 Azarbaycan Respublikasi tahsil nazirliyi Baki slavyan universiteti Baki $32.95
929606B  Azarbaycan va azarbaycancilar Cahangir, Nacafali oglu 2012 91 Elm va Tahsil Baki $37.00
791797B  Azarbaycan va ingilis dillarinda zaman kateqoriyasi [Категория времени в азербайджанском и английском языках] Tahirov, Ilham 2007 321 Nurlan Baki $42.45
772851B  Azarbaycan va Iran musiqicilarinin qarsiligli alaqalari [Vzaimosviazi azerbaidzhanskikh i iranskikh muzykantov] Bakixanov, Tofiq 2006 203 Adiloglu Baku $33.45
937940B  Azarbaycan va turkiyada : demokratiyanin inkisaf tarixina baxislar 2010 291 Qanun Baki $46.00
898168B  Azarbaycan vahid va bolunmaz Avropada, 2001-2011 = Azerbaijan in united and indivisible Europe, 2001-2011 2011 436 Heydər Əliyev irsini araşdirma mərkəzi Baki $116.00
810119B  Azarbaycan VII-IX asrlarda [Azerbaidzhan v VII-IX vv.] Bunyadov, Ziya 2007 422 Sarq-Qarb Baki $39.95
914288B  Azarbaycan xalcalari : Qarabag qrupu = Azerbaijani carpets : Garabagh group Muradov, Vidadi 2010 270 Elm Baki $330.00
922311B  Azarbaycan xalcalari = Azerbaijan carpets = Azerbaidzhanskie kovry 2011 200 Baki $109.00
910129B  Azarbaycan xalcalari = Azerbaijan carpets = Azerbaidzhanskie kovry Muradov, Vidadi 2008 433 Elm Baki $330.00
947492B  Azarbaycan xalcalari = Azerbaijan carpets = Azerbaidzhanskie kovry Cild 2 #4 Muradov, V. 2012 200 Azar-Ilma Baki $116.00
821387B  Azarbaycan xalcasi : "Azarbaycan Xalca Sanati" movzusunda IV beynalxalq simpoziumun materiallari, Fevral, 2007, Paris = Azerbaijan carpet : proceedings of the 4th International symposium on Azerbaijanian carpet art, February, 2007, Paris 2007 150 Elm Baki $269.00
764189B  Azarbaycan xalq adabiyyati II hissa [Azerbaidzhanskaia narodnaia literatura. Chast' 2] Nabiyev, Azad 2006 647 Elm Baki $51.95
805349B  Azarbaycan xalq calgi alatlari orkestri ucun suita "Azarbaycan" : partituradan 2 fortepiano ucun islayani Rafiq Cafar oglu Abdullayev [Сюита "Азербайджан" для оркестра народных инструментов : партитура для двух фортепиано написана Рафиком Абдуллаевым] Rustamov, Said 2007 19 Adiloglu Baki $32.45
877399B  Azarbaycan xalq cumhuriyyati : (adabiyyat, dil, madani quruculuq) 2009 332 Qoliot Qkup Baki $54.00
831360B  Azarbaycan xalq cumhuriyyati dovrunda Yuxari Qarabagda siyasi vaziyyat: ermani terrorizminin guclanmasi (1918-1920) Mammadova, Havva 2006 149 Nagil evi Baki $40.00
810023B  Azarbaycan Xalq Cumhuriyyati va Qafqaz Islam Ordusu [Азербайджанская Демократическая Республика и Кавказская Исламская армия] 2008 695 Nurlar Baki $69.95
938964B  Azarbaycan xalq musiqisi va musiqi muallimi hazirligi : (pedaqoji tamayullu ali maktab materiallari asasinda) 2012 243 Mutarcim Baki $40.00
862740B  Azarbaycan xalq musiqisinin qisa lugati Azimli, Fuad 2009 173 R.N. Novruz-94 Baki $44.00
833399B  Azarbaycan xalq oyunlari : (dars uasaiti) Qasimov, Alas 2006 187 Baki universiteti Baki $38.00
931982B  Azarbaycan xalqina qarsi : 1918--ci il mart soyqirimi : sanadlar toplusu (uc cildda) II cild, 1-ci kitab: Ganca quberniyasinda soyqirimi : 1918-1920-ci illar 2011 457 Casioglu Baki $95.00
931984B  Azarbaycan xalqina qarsi : 1918--ci il mart soyqirimi : sanadlar toplusu (uc cildda) II cild, 2-ci kitab: Iravan quberniyasinda soyqirimi : 1918-1920-ci illar 2011 454 Casioglu Baki $95.00
931986B  Azarbaycan xalqina qarsi : 1918--ci il mart soyqirimi : sanadlar toplusu (uc cildda) III cild: Xatiralar 2010 447 Casioglu Baki $95.00
915647B  Azarbaycan xalqinin ananavi biliklari Hakimova, Nubar 2011 315 Nurlan Baki $47.00
902571B  Azarbaycan xalqinin milli ozunutasdiqinda adabiyyat va madaniyyatin yeri beynalxalq konfransin materiallari, 29-30 noyabr Baki-2010 = The place of literature and culture in self-affirmation of Azerbaijani people : the materials of international conference dedicated to 70 year anniversary of Nizami Museum 2010 415 Elm Baki $61.00
810130B  Azarbaycan xalqinin umummilli lideri Heydar Aliyevin 85 illik yubileyina hasr edilmis talaba-sagird elmi konfransinin : tezislari = Tezisy studenchesko-uchenicheskoi nauchnoi konferentsii, posviashchennoi 85-letiiu so dnia rozhdeniia obshchenatsional'nogo lidera azerbaidzhanskogo naroda G.A. Alieva 2008 285 Baki Slavyan Universiteti; Kitab alami Baku $42.95
895365B  Azarbaycan Yazicilar Birliyi 75 = Soiuz pisatelei Azerbaidzhana 75 2009 263 Letterpress Baki $74.00
791158B  Azarbaycan yazicilari Cumhuriyyat donaminda [Azerbaidzhanskie pisateli v period Azerbaidzhanskoi Demokraticheskoi Respubliki] Saracli, Aflatun 2007 420 Elm Baku $46.95
813891B  Azarbaycan ziyalilari XX asrda [Интеллигенция Азербайджана в XX веке] Ismayilov, Israfil 2008 231 Vatan Baki $34.95
825917B  Azarbaycan zooloqlar camiyyatinin asarlari = Proceedings of the Azerbaijan society of zoologists I cild 2008 808 Nurlan Baki $66.25
939371B  Azarbaycan: ekoturizm potensiali = Azerbaijan: ecotourism potential 1 2012 359 Sarq-Qarb Baki $297.00
942030B  Azarbaycan: ekoturizm potensiali = Azerbaijan: ecotourism potential II 2012 419 Sarq-Qarb Baki $249.00
772676B  Azarbaycan: ulu va muasir tariximiza baxis [Azerbaidzhan: vzgliad na nashu sovremennuiu i drevniuiu istoriiu] Rahimov, Kamran 2006 394 Xazar Baku $45.95
823871B  Azarbaycanca-fransizca lugat : A--Z : lugata 25000-dan artiq soz daxil edilmisdir 2007 619 Şarq-Qərb Baki $62.62
756784B  Azarbaycanca-Ingilisca-Rusca frazeoloji lugat = Azerbaijani-English-Russian Dictionary of Idioms = Azerbaidzhansko-anglo-russkii frazeologicheskii slovar' Valiyeva, Nigar 2006 459 Nurlan Baku $108.00
922216B  Azarbaycanca-ingilisca kardioloji terminlarin izahli lugati = Azerbaijan-English cardiology explanatory dictionary 2010 383 Muallim Baki $85.00
779208B  Azarbaycanca-ingilisca pedagoji-psixoloji terminlar lugati [Azerbaidzhansko-angliiskii slovar' pedagogiko-psikhologicheskikh terminov] Abbasov, Akif 2006 199 Mutarcim Baku $31.45
904274B  Azarbaycanca-Rusca arab mansali eynikoklu sozlar lugati = Azerbaidzhansko-russkii slovar' rodstvennykh slov arabskogo proiskhozhdeniia Alxasov, Yasar Kamil oglu 2011 255 Mutarcim Baki $43.00
793340B  Azarbaycanca-rusca lugat : 4 cildda Birinci cild: A-D [Azerbaidzhansko-russkii slovar' : v 4-kh tomakh. Tom 1] 2006 891 Sarq-Qarb Baki $57.45
793352B  Azarbaycanca-rusca lugat : 4 cildda Dorduncu cild: S-Z [Azerbaidzhansko-russkii slovar' : v 4-kh tomakh. Tom 4] 2006 982 Sarq-Qarb Baki $57.95
793346B  Azarbaycanca-rusca lugat : 4 cildda Ikinci cild: E-K [Азербайджанско-русский словарь : в 4-х томах. Том 2] 2006 846 Sarq-Qarb Baki $57.45
793350B  Azarbaycanca-rusca lugat : 4 cildda Ucuncu cild: Q-R [Азербайджанско-русский словарь : в 4-х томах. Том 3] 2006 838 Sarq-Qarb Baki $57.45
855848B  Azarbaycanca-rusca, rusca-azarbaycanca atalar sozlari va zarbi-masallar lugati = Azerbaidzhansko-russkii, russko-azerbaidzhanskii slovar' poslovits i pogovorok Hamidov, Ilyas 2009 559 Tahsil Baki $67.00
791769B  Azarbaycanca-rusca, rusca-azarbaycanca universal lugat : 100 mindan artiq soz va soz birlasmasi = Azerbaidzhansko-russkii, russko-azerbaidzhanskii universal'nyi slovar' : bolee 100 tysiach slov i slovosochetanii 2007 1085 Yurd Baku $89.95
791778B  Azarbaycanca-Turkca, Turkca-Azarbaycanca lugat = Azerbaycanca-Turkce, Turkce-Azerbaycanca sozluk [Azerbaidzhansko-turetskii i turetsko-azerbaidzhanskii slovar'] 2007 434 Azarbaycan-Turkiya Ozal Liseylari Baku $32.45
753774B  Azarbaycanca-Turkca, Turkca-Azarbaycanca lugat = Azerbaycanca-Turkce, Turkce-Azerbaycanca sozluk [Азербайджанско-турецкий и турецко-азербайджанский словарь] 2006 428 Azarbaycan-Turkiya Ozal Liseylari Baki $33.45
772343B  Azarbaycanda adabi camiyyatlar (1920-30-cu illar) [Literaturnye obshchestva v Azerbaidzhane (1920-1930 gg.)] Qahramanli, Nazif 2006 122 Elm Baku $29.95
737638B  Azarbaycanda ailalar : (statistik macmua) = Families in Azerbaijan : statistical yearbook [1990-2005] 2006 394 Sada Baki $105.00
768014B  Azarbaycanda ailalar, 2007 : (statistik macmua) = Families in Azerbaijan, 2007 : statistical yearbook [1990-2006] 2007 382 Sada Baki $101.00
823804B  Azarbaycanda ailalar, 2009 : (statistik macmua) = Families in Azerbaijan, 2009 : statistical yearbook [1995-2008] 2009 388 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $120.00
929591B  Azarbaycanda arxeoloji tadqiqatlar, 2010 = Arkheologicheskie issledovaniia v Azerbaidzhane, 2010 = Archaeologic researches in Azerbaijan, 2010 2011 362 Xazar universitasi Baki $117.00
958090B  Azarbaycanda arxeoloji tadqiqatlar, 2011 = Arkheologicheskie issledovaniia v Azerbaidzhane, 2011 = Archaeologic researches in Azerbaijan, 2011 Rahimova, M. N. 2012 401 Xazar universitasi Baki $120.00
737645B  Azarbaycanda arzaq tahlukasizliyi, 2006 : (statistik macmua) = Food security in Azerbaijan, 2006 : (statistical yearbook) [1996-2005] 2006 889 Sada Baki $108.00
789238B  Azarbaycanda atraf muhit, 2007 : statistik macmua = Environment in Azerbaijan, 2007 : statistical publication = Okruzhaiushchaia sreda v Azerbaidzhane, 2007 : statisticheskii sbornik [2000-2006] 2007 285 Sada Baki $101.00
820171B  Azarbaycanda atraf muhit, 2008 : statistik macmua = Environment in Azerbaijan, 2008 : statistical publication = Okruzhaiushchaia sreda v Azerbaidzhane, 2008 : statisticheskii sbornik [2000-2007] 2008 262 Sada Baki $111.00
844257B  Azarbaycanda atraf muhit, 2009 : statistik macmua = Environment in Azerbaijan, 2009 : statistical publication = Okruzhaiushchaia sreda v Azerbaidzhane, 2009 : statisticheskii sbornik [2000-2008] 2009 271 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $114.00
844260B  Azarbaycanda atraf muhit, 2010 : statistik macmua = Environment in Azerbaijan, 2010 : statistical publication = Okruzhaiushchaia sreda v Azerbaidzhane, 2010 : statisticheskii sbornik [2000-2009] 2010 128 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $115.00
931977B  Azarbaycanda atraf muhit, mesacilik, baliqciliq va ovculuq tasarrufatlari : statistik macmua = Environment, forestry, fishery and hunting in Azerbaijan : statistical yearbook [2000-2011] 2012 125 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $109.00
931980B  Azarbaycanda atraf muhit, mesacilik, baliqciliq va ovculuq tasarrufatlari : statistik macmua = Environment, forestry, fishery and hunting in Azerbaijan : statistical yearbook [2000-2012] 2013 132 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $109.00
783738B  Azarbaycanda Cami : (alyazmalar asasinda) [Джами в Азербайджане : (на основе рукописей)] Nagieva, Cannat 2007 129 Elm Baki $39.95
966599B  Azarbaycanda caz = Jazz in Azerbaijan = Dzhaz v Azerbaidzhane = Jazz in Aserbeidschan 2004 375 Baki $109.00
929610B  Azarbaycanda cinayatkarliq va huquqpozmalar, 2012 : statistik macmua = Crime and offence in Azerbaijan, 2012 : statistical yearbook 1995-2011 2012 100 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $91.00
958926B  Azarbaycanda cinayatkarliq va huquqpozmalar, 2013 : statistik macmua = Crime and offence in Azerbaijan, 2013 : statistical yearbook 1995-2012 2013 100 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $91.00
805474B  Azarbaycanda demokratiya plani : addim-addim taslimcilik [Plan demokraticheskogo razvitiia v Azerbaidzhane : osvoenie shag za shagom] Ildirim, Mustafa 2007 171 Qanun Baki $30.95
801109B  Azarbaycanda demoqrafik inkisafin xususiyyatlari va perspektiv meyllari [Osobennosti i perspektivy demograficheskogo razvitiia Azerbaidzhana] 2007 242 Sada Baku $40.95
969634B  Azarbaycanda dini tolerantliq madaniyyati: tarix va muasirlik : kitab Azarbaycan xalqinin Umummili lideri Heydar Aliyevin anadan olmasinin 90 illiyina hasr edilmisdir Huseynov, Sakit 2012 175 Taknur Baki $47.00
941588B  Azarbaycanda dinlar va mazhablar bir umuni din isiginda Cafarov, Azar 2011 183 Baki $56.00
924464B  Azarbaycanda ermani-dasnak terrorunun xronologiyasi (II buraxilis) Arogul, Alisahib 2011 319 Taknur Baki $48.00
831206B  Azarbaycanda ganclar harakati (XX asr) Cafarov, Hamza 2009 457 Nurlan Baki $47.00
791130B  Azarbaycanda ganclar harakati yeni inkisaf marhalasinda (1940-2007-ci illar) [Novyi etap v razvitii molodezhnogo dvizheniia v Azerbaidzhane (1940-2007 gg.)] Cafarov, Hamza 2007 222 Adiloglu Baki $29.95
929612B  Azarbaycanda ganclari, 2012 : (statistik macmua) = Youth of Azerbaijan, 2012 : (statistical publication) [2000-2011] 2012 161 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $91.00
951196B  Azarbaycanda ganclari, 2013 : statistik macmua = Youth of Azerbaijan, 2013 : statistical publication 2000-2012 2013 154 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $91.00
856822B  Azarbaycanda investisiyalar: galirlar, investisiyalar, sanayelasdirma, masgulluq Huseynov, Tofiq 2009 378 Elm Baki $64.00
968927B  Azarbaycanda iqtisadi inkisaf va modernlasma siyasatinin konseptual asaslari Nuriyev, Ali Xudu oglu 2013 418 Avropa Baki $57.00
841630B  Azarbaycanda islam Yunusov, Arif 2004 359 Baki $47.00
882484B  Azarbaycanda islamaqadarki inamlar : Lankaran-Astara bolgasinin materiallari asasinda tarixi-etnoqrafik tadqiqat 2008 162 Xazar universiteti Baki $50.00
938020B  Azarbaycanda istehsal infrastrukturunun inkisafi problemlari Matanat, Aliyeva 2012 138 Elm Baki $39.00
OYO000511  Azarbaycanda kim kimdir : ensiklopedik sorgu kitabi = Who is who in Azerbaijan : encyclopedic questionnaire book 0 - Ciraq Baki see note
937523B  Azarbaycanda kim kimdir : ensiklopedik sorgu kitabi = Who is who in Azerbaijan : encyclopedic questionnaire book [2010] 2010 391 Ciraq Baki $186.00
813884B  Azarbaycanda kitabxana isinin tarixi : darslik (iki hissada) II hissa: XX asrin birinci yarisinda Azarbaycanda kitabxana isinin tarixi [История библиотечного дела в Азербайджане. Книга 2: Первая половина XX в.] Xalafov, Abuzar 2007 551 Baki universiteti Baki $60.95
921063B  Azarbaycanda kitabxana isinin tarixi : darslik (uc hissada) III hissa: XX asrin ikinci yarisinda va XXI asrin avvallarinda Azarbaycanda kitabxana isinin tarixi Xalafov, Abuzar 2010 431 Baki universiteti Baki $61.00
826052B  Azarbaycanda milli harakat = Natsional'noe dvizhenie v Azerbaidzhane Rasulzada, Mahammad Amin 2009 127 Elm Baki $28.92
810019B  Azarbaycanda milli masala: siyasi rahbarlik va ziyalilar [Национальный вопрос в Азербайджане : политическое руководство и интеллигенция (1954-1959)] Hasanli, Camil 2008 542 Adiloglu Baki $67.95
805297B  Azarbaycanda muqaddas ziyaratgahlar [Места паломничества в Азербайджане] Abdullayev, Kamal 2007 311 Cinar-Cap Baki $50.95
916763B  Azarbaycanda muzeysunasligin aktual problemlari Amirxanov, Sabir 2011 570 Baki biznes universiteti Baki $64.00
752979B  Azarbaycanda neft-qaz yataqlarinin seysmik kasfiyyat usulu ila birbasa axtarisi [Прямые поиски залежей нефти и газа сейсмическими методами разведки в Азербайджане] Ahmadov, A. Q. 2006 255 Gunas Baki $45.95
791806B  Azarbaycanda nizamisunasligin tasakkulu va inkisafi (XX asrin 40-ci illari) [Зарождение и развитие низамиведения в Азербайджане (40-е гг. XX в.)] Allahverdiyeva, Zahra 2007 219 Nurlan Baki $38.95
882498B  Azarbaycanda orta tabaqanin formalasmasi problemlari Mammadov, Nusraddin Mammadcafar oglu 2010 735 Azarnasr Baki $80.00
916225B  Azarbaycanda pambigin seleksiyasi Asadov, Samsaddin 2011 207 Elm Baku $45.00
801103B  Azarbaycanda pensiya taminati sisteminin formalasmasi va takmillasdirilmasi [Становление и совершенствование системы пенсионного обеспечения в Азербайджане] Asrafova, Rasmiyya Sabir qizi 2007 257 Elm Baki $44.95
897346B  Azarbaycanda pirlar Nem?t, M?s?dixan?m 2010 209 Elm və Təhsil Baki $67.00
808580B  Azarbaycanda qadin-huquqsunaslar : monitorinq uzra hesabat Women lawyers in Azerbaijan : monitoring report 2008 90 Azarbaycanda qadin huquqsunaslar forumu Baki $32.95
774895B  Azarbaycanda qadin masalasi : (tarix va muasirlik: XIX asrin sonu-XX asrin avvali) [Женский вопрос в Азербайджане : (история и современность: начало XIX в.-вторая половина XX века] 2006 271 Azarbaycan Baki $35.95
OYO000327  Azarbaycanda qadinlar va kisilar = Women and men in Azerbaijan 0 - Sada Baki see note
O2011017  Azarbaycanda qadinlar va kisilar, 2006 = Women and men in Azerbaijan, 2006 [2005] 2006 239 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $68.95
789241B  Azarbaycanda qadinlar va kisilar, 2007 = Women and men in Azerbaijan, 2007 [2006] 2007 289 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $52.95
789242B  Azarbaycanda qadinlar va kisilar, 2008 = Women and men in Azerbaijan, 2008 [2007] 2008 309 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $67.05
912748B  Azarbaycanda qadinlar va kisilar, 2012 = Women and men in Azerbaijan, 2012 [2000-2011] 2012 162 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $91.00
958930B  Azarbaycanda qadinlar va kisilar, 2013 = Women and men in Azerbaijan, 2013 2000-2012 2013 175 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $91.00
913452B  Azarbaycanda qadinlarin reproduktiv saglamliginin atraf muhitin tasirindan asililigi 2011 193 Nafta-Press Baki $50.00
929352B  Azarbaycanda qarsiliqli vardim formalari : (tarixi-etnografik tadqiqat) Mammadova, Ilhama 2011 214 Elm Baki $63.00
OYO000598  Azarbaycanda qiymatlar : statistik macmua = Prices in Azerbaijan : statistical publication 0 - Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki see note
907593B  Azarbaycanda qiymatlar : statistik macmua = Prices in Azerbaijan : statistical publication [2007-2011] 2012 104 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $109.00
928589B  Azarbaycanda qiymatlar : statistik macmua = Prices in Azerbaijan : statistical publication 2008-2012 2013 104 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $109.00
O2011025  Azarbaycanda qiymatlar, 2006 = Prices in Azerbaijan, 2006 [1998-2005] 2006 521 Sada Baku $85.95
761116B  Azarbaycanda qiymatlar, 2007 = Prices in Azerbaijan, 2007 [1998-2006] 2007 424 Sada Baki $87.95
789226B  Azarbaycanda qiymatlar, 2008 = Prices in Azerbaijan, 2008 [1998-2007] 2008 509 Sada Baku $95.95
820159B  Azarbaycanda qiymatlar= Prices in Azerbaijan [2006-2008] 2009 440 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $96.00
838271B  Azarbaycanda qiymatlar= Prices in Azerbaijan [2006-2009] 2010 111 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $93.00
805302B  Azarbaycanda sahibkarligin inkisafinin bazar mexanizmlari [Рыночные механизмы предпринимательства в Азербайджане] 2008 296 Elm Baki $51.95
O2011030  Azarbaycanda sahiyya va sosial taminat = Health care and social security in Azerbaijan = Zdravookhranenie i sotsial'noe obespechenie v Azerbaidzhane [1995-2005] 2006 367 Sada Baku $82.95
768032B  Azarbaycanda sahiyya va sosial taminat = Health care and social security in Azerbaijan = Zdravookhranenie i sotsial'noe obespechenie v Azerbaidzhane [2000-2006] 2007 395 Sada Baku $101.00
820154B  Azarbaycanda sahiyya, 2009 : statistik macmua = Health care in Azerbaijan, 2009 : statistical publication = Zdravookhranenie v Azerbaidzhane, 2009 : statisticheskii sbornik [2000-2008] 2009 403 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $116.00
879594B  Azarbaycanda sahiyya, social taminat va atraf muhit, 2011 : statistik macmua = Health, social secuity and environment in Azerbaijan, 2011 : statistical publication [2000-2010] 2011 283 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $113.00
912740B  Azarbaycanda sahiyya, social taminat va manzil saraiti : statistik macmua = Healthcare, social secuity and housing conditions in Azerbaijan: statistical publication [2000-2011] 2012 226 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $109.00
937992B  Azarbaycanda sahmatin tarixi : (adabi va tarixi qaynaqlar asasinda arasdirma) Quliyev, Sahriyar 2012 319 Baki $55.00
789217B  Azarbaycanda tahsil, elm va madaniyyat : statistik macmua, 2007 : statistik macmua = Education, science and culture in Azerbaijan, 2007 : Statistic al Publication = Obrazovanie, nauka i kul'tura v Azerbaidzhane, 2007 : statisticheskii sbornik [1995-2006] 2007 507 Sada Baki $101.00
768020B  Azarbaycanda tahsil, elm va madaniyyat, 20006 : statistik macmua = Education, science and culture in Azerbaijan, 2006 : statistic al publication = Obrazovanie, nauka i kul'tura v Azerbaidzhane, 2006 : statisticheskii sbornik [1990-2005] 2006 495 Sada Baki $98.95
820172B  Azarbaycanda tahsil, elm va madaniyyat, 2008 : statistik macmua = Education, science and culture in Azerbaijan, 2008 : Statistic al Publication = Obrazovanie, nauka i kul'tura v Azerbaidzhane, 2008 : statisticheskii sbornik [2000-2007] 2008 517 Sada Baku $111.00
836764B  Azarbaycanda tahsil, elm va madaniyyat, 2009 : statistik macmua = Education, science and culture in Azerbaijan, 2009 : Statistic al Publication = Obrazovanie, nauka i kul'tura v Azerbaidzhane, 2009 : statisticheskii sbornik [2000-2008] 2009 585 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $117.00
876820B  Azarbaycanda tahsil, elm va madaniyyat, 2011 : statistik macmua = Education, science and culture in Azerbaijan, 2011 : statistical yearbook [2000-2010] 2011 468 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $113.00
912747B  Azarbaycanda tahsil, elm va madaniyyat, 2012 : statistik macmua = Education, science and culture in Azerbaijan, 2012 : statistical yearbook [2000-2011] 2012 474 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $109.00
931946B  Azarbaycanda tahsil, elm va madaniyyat, 2013 : statistik macmua = Education, science and culture in Azerbaijan, 2013 : statistical yearbook [2000-2012] 2013 494 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $109.00
768043B  Azarbaycanda taqsirsizlik prezumpsiyasi : "Tolerance" insan huquqlarinin mudafiasi ictimai birliyi tarafindan hazirlanmis hesabat 2006 110 Chashioglu Baki $25.95
907594B  Azarbaycanda telekommukikasiya va poct : statistik macmua = Telecommunication and post in Azerbaijan : statistical yearbook [2000-2011] 2012 159 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $109.00
928587B  Azarbaycanda telekommukikasiya va poct : statistik macmua = Telecommunication and post in Azerbaijan : statistical yearbook 2000-2012 2013 161 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $109.00
838266B  Azarbaycanda telekommunikasiya va poct : statistik macmua = Telecommunication and post in Azerbaijan : statistical yearbook = Telekommunikatsiia i pochta v Azerbaidzhane : statisticheskii ezhegodnik [1990-2009] 2010 187 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $114.00
932304B  Azarbaycanda ticarat, 2012 : statistik macmua = Trade in Azerbaijan, 2012 : statistical yearbook [2007-2011] 2012 94 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $109.00
951195B  Azarbaycanda ticarat, 2013 : statistik macmua = Trade in Azerbaijan, 2013 : statistical yearbook 2008-2012 2013 136 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $109.00
876819B  Azarbaycanda tikinti : statistik macmua = Construction in Azerbaijan : statistical yearbook [1990-2010] 2011 411 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $113.00
908948B  Azarbaycanda tikinti : statistik macmua = Construction in Azerbaijan : statistical yearbook [2000-2011] 2012 426 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $109.00
928590B  Azarbaycanda tikinti : statistik macmua = Construction in Azerbaijan : statistical yearbook [2000-2012] 2013 353 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $109.00
812625B  Azarbaycanda tikinti = Construction in Azerbaijan [1990-2008] 2009 519 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $114.00
838300B  Azarbaycanda tikinti = Construction in Azerbaijan [1990-2009] 2010 388 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $114.00
O2011021  Azarbaycanda tikinti, 2006 = Construction in Azerbaijan, 2006 [1990-2005] 2006 398 Sada Baku $87.95
754846B  Azarbaycanda tikinti, 2007 = Construction in Azerbaijan, 2007 [1990-2006] 2007 431 Sada Baki $101.00
874729B  Azarbaycanda torpaq deqradasiyasi va muhafizasi Babayev, M. 2010 215 Elm Baki $49.00
951194B  Azarbaycanda turizm va xidmatlar, 2013 : statistik macmua = Tourism and services in Azerbaijan, 2013 : statistical yearbook 2007-2012 2013 239 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $109.00
751549B  Azarbaycanda turk-musalman soyqirimi probleminin tarixsunasligi, 1918-1920 [История проблемы геноцида тюрок-мусульман в Азербайджане] Isgandarov, Anar 2006 391 Adiloglu Baki $47.95
OYO000336  Azarbaycanda usaqlar : statistik macmua = Children in Azerbaijan : statistical yearbook 0 - Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki see note
768017B  Azarbaycanda usaqlar, 2006 : statistik macmua = Children in Azerbaijan, 2006 : statistical yearbook [1990-2005] 2006 138 Sada Baki $58.95
789219B  Azarbaycanda usaqlar, 2007 : statistik macmua = Children in Azerbaijan, 2007 : statistical yearbook [1990-2006] 2007 155 Sada Baki $62.95
823806B  Azarbaycanda usaqlar, 2008 : statistik macmua = Children in Azerbaijan, 2008 : statistical yearbook [1990-2007] 2008 152 Sada Baki $67.05
844261B  Azarbaycanda usaqlar, 2009 : (statistik macmua) = Children in Azerbaijan, 2009 : (statistical yearbook) [1990-2008] 2009 190 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $69.00
879588B  Azarbaycanda usaqlar, 2010 : statistik macmua = Children in Azerbaijan, 2010 : statistical yearbook [2000-2009] 2010 214 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $68.00
912730B  Azarbaycanda usaqlar, 2012 : statistik macmua = Children in Azerbaijan, 2012 : statistical yearbook [1990-2011] 2012 203 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $91.00
756915B  Azarbaycanda vatandas camiyyati quruculugunun siyasi aspektlari [Политические аспекты построения гражданского общества в Азербайджане] Bagirov, Sahin 2006 123 MBM Baki $30.95
821327B  Azarbaycanda XIX asr ictimai va falsafi fikir tarixindan [Iz istorii obshchestvennoi i filosofskoi mysli Azerbaidzhana XIX veka] Huseynov, Heydar 2007 399 Şarq-Qərb Baki $44.95
739363B  Azarbaycanda XX asrin tibb tarixinda insanin anatomiyasi = Anatomiia cheloveka v istorii meditsiny Azerbaidzhana v XX veke Abdullayev, M. S. 2006 263 Nurlan Baki $29.95
882163B  Azarbaycanda yasayan milli azliqlarin nasrlari Bayramov, Akif 2010 95 Elm va Tahsil Baki $42.00
938089B  Azarbaycanda yerli ozunuidaraetmanin normativ huquqi asaslari : (genezisi va takamulu) Ismayilov, Xayyam 2011 494 Elm va Tahsil Baki $60.00
810736B  Azarbaycani kimlar idara edib? : (may 1918 - oktyabr 2003) [Kto rukovodil Azerbaidzhanom? : (mai 1918 - oktiabr' 2003)] Zulfuqarli, Maharram 2006 135 Qanun Baki $42.95
945695B  Azarbaycanin antropomorf terrakotlari : kataloq = Anthropomorphic terracotta of Azerbaijan : catalogue 2010 54 Elm Baki $46.00
805366B  Azarbaycanin Avropa olkalari ila alaqalari : Agqoyunlu dovru (XV asrin II yarisi) [Взаимоотношения Азербайджана со странами Европы : период Аккоюнлу (2 половина 15 века)] Mahmudov, Yaqub 2007 115 Tahsil Baki $28.95
866155B  Azarbaycanin Avropa secimi: problemlar, perspektivlar = Eshche raz o nashei integratsii v Evropu Badalov, Rahman 2010 143 TUTU Baki $40.00
946452B  Azarbaycanin beynalxalq munasibatlarinda qarba inteqrasiya : (siyasi-iqtisadi aspektlar) : monoqrfafiya AMEA-nin Falsafa, Sosiologiya va Huquq Institutunun Elmi Surasinin qararina asasan (24 yanvar 2011-ci il tarixli iclasin 1 sayli protokolu) cap olunur Hamidovun, Habil 2011 159 Nurlan Baki $37.00
941590B  Azarbaycanin Canub-Sarq bolgasi ahalisinin etnoqrafik xususiyyatlari Kalbiyev, Hasim Adil oglu 2012 126 MBM Baki $39.00
824005B  Azarbaycanin cay alabaliglari Agayev, I. 2007 43 Azarbaycan Baki $26.80
910024B  Azarbaycanin daxili su hovzalarinin bioloji ehtiyatlari, onlarin artirilmasi va samarali istifada olunmasi yollarina dair bioloji tovsiyalar Quliyev, Z. 2011 107 Elm Baki $39.00
OYO000438  Azarbaycanin demoqrafik gostaricilari : statistik macmua = Demographic indicators of Azerbaijan : statistical yearbook 0 - Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki see note
737874B  Azarbaycanin demoqrafik gostaricilari, 2006 : statistik macmua = Demographic indicators of Azerbaijan, 2006 : Statistical publication [1990-2005] 2006 427 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $97.95
767981B  Azarbaycanin demoqrafik gostaricilari, 2007 : statistik macmua = Demographic indicators of Azerbaijan, 2007 : statistical publication [1990-2006] 2007 443 Sada Baki $101.00
831235B  Azarbaycanin demoqrafik gostaricilari, 2008 : statistik macmua = Demographic indicators of Azerbaijan, 2008 : statistical publication [1990-2007] 2008 - Sada Baki $87.00
823807B  Azarbaycanin demoqrafik gostaricilari, 2009 : statistik macmua = Demographic indicators of Azerbaijan, 2009 : statistical publication [1990-2008] 2009 385 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $114.00
932293B  Azarbaycanin energetikasi : statistik macmua = Energy of Azerbaijan : statistical yearbook [2007-2011] 2012 191 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $109.00
951197B  Azarbaycanin energetikasi, 2013 : statistik macmua = Energy of Azerbaijan, 2013 : statistical yearbook 2008-2012 2013 161 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $109.00
966541B  Azarbaycanin ganc rassamlari : rangkarliq, qrafika, heykaltarasliq, dekorativ incasanat Ibrahimov, Eldaniz 2012 71 Abseron Baki $55.00
780148B  Azarbaycanin gender xaritalari = Gendernye karty Azerbaidzhana Abasov, Ali 2007 175 Baku $36.95
824695B  Azarbaycanin global iqtisadiyyata inteqrasiyasi Valiyev, Dunyamali Amir oglu 2008 426 Adiloğlu Baki $79.50
908537B  Azarbaycanin Gomruk Muzeylari = Customs museums of Azerbaijan 2010 207 Elm Baki $91.00
938192B  Azarbaycanin harb tarixi : sovet dovru I: (1920-1922) Suleymanov, Mehman 2011 599 Tehran $69.00
938196B  Azarbaycanin harb tarixi : sovet dovru II: (1923-1990) Suleymanov, Mehman 2011 731 Tehran $69.00
902572B  Azarbaycanin ilk huquq professoru Mustafa Aga Vakilov = Le premier professeur Azerbaidjanais en droit Mammadov, Elbrus Farman Oglu 2011 143 Elm va Tahsil Baki $42.00
OYO000338  Azarbaycanin kand tasarrufati : statistik macmua = Sel'skoe khoziaistvo Azerbaidzhana : statisticheskii sbornik = The agriculture of Azerbaijan : statistical yearbook = Die Landwirtshaft von Aserbaidshan : Statistisches Jah 0 - Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki see note
908942B  Azarbaycanin kand tasarrufati : statistik macmua = The agriculture of Azerbaijan : statistical yearbook [2000-2011] 2012 618 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $109.00
838301B  Azarbaycanin kand tasarrufati : statistik masmua = Sel'skoe khoziaistvo Azerbaidzhana : statisticheskii sbornik = The agriculture of Azerbaijan : statistical yearbook = Die Landwirtshaft von Aserbaidshan : Statistisches Jahrbuch [1990-2008] 2009 295 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $114.00
838302B  Azarbaycanin kand tasarrufati : statistik masmua = Sel'skoe khoziaistvo Azerbaidzhana : statisticheskii sbornik = The agriculture of Azerbaijan : statistical yearbook = Die Landwirtshaft von Aserbaidshan : Statistisches Jahrbuch [1990-2009] 2010 628 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $120.00
761111B  Azarbaycanin kand tasarrufati, 2006 : statistik masmua = Sel'skoe khoziaistvo Azerbaidzhana, 2006 : statystycheskyi sbornyk = The agriculture of Azerbaijan, 2006 : statistical yearbook = Die Landwirtshaft von Aserbaidshan, 2006 : Statistisches Jahrbuch [1995-2005] 2006 294 Sada Baku $85.95
783516B  Azarbaycanin kand tasarrufati, 2007 : statistik masmua = Sel'skoe khoziaistvo Azerbaidzhana, 2007 : statisticheskii sbornik = The agriculture of Azerbaijan, 2007 : statistical yearbook = Die Landwirtshaft von Aserbaidshan, 2007 : Statistisches Jahrbuch [1990-2006] 2007 296 Sada Baki $101.00
928591B  Azarbaycanin kand tasarrufati, 2013 : statistik macmua = The agriculture of Azerbaijan, 2013 : statistical yearbook [2000-2012] 2013 636 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $109.00
751579B  Azarbaycanin kolonial quslari : (monoqrafiya) [Колониальные птицы Азербайджана] Mustafayev, Qara Teyfur oglu 2006 231 MBM Baki $36.45
895437B  Azarbaycanin kurqan qabirlarinda at dafni = Pogrebeniia s konskimi zakhoroneniiami v kurganakh Azerbaidzhana = Horse burials under kurgangans in Azerbaijan Quliyev, F?rhad Eldar oglu 2008 294 Elm Baku $82.00
801071B  Azarbaycanin landsaft memarligi [Landshaftnaia arkhitektura Azerbaidzhana] Hasanova, A. A. 2006 249 Abilov, Zeinalov va ogullari Baki $45.95
772744B  Azarbaycanin Lankaran vilayati torpaqlarinin ekoloii qiymatlandirilmasi va monitorinqi [Ekologicheskaia otsenka i monitoring pochv Lenkoranskoi oblasti Azerbaidzhana] Mammadova, Sara Zolfi qizi 2006 369 Elm Baku $41.45
O2011029  Azarbaycanin milli hesablari, 2005 = National accounts of Azerbaijan, 2005 [1995-2004] 2005 191 Sada Baki $74.95
768012B  Azarbaycanin milli hesablari, 2006 = National accounts of Azerbaijan, 2006 [1995-2005] 2006 208 Sada Baki $97.95
775877B  Azarbaycanin milli hesablari, 2007 = National accounts of Azerbaijan, 2007 [1995-2006] 2007 213 Sada Baku $100.00
798063B  Azarbaycanin milli hesablari, 2008 = National accounts of Azerbaijan, 2008 [1997-2007] 2008 354 Sada Baki $113.95
818753B  Azarbaycanin milli hesablari, 2009 = National accounts of Azerbaijan, 2009 [1997-2008] 2009 381 Sada Baki $120.00
928584B  Azarbaycanin milli hesablari, 2012 : statistik macmua = National accounts of Azerbaijan, 2012 : statistical yearbook [2000-2011] 2012 150 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $109.00
895874B  Azarbaycanin milli qahramanlari Asgarov, Vuqar 2010 287 Daralayaz-M Baki $49.00
870585B  Azarbaycanin musiqi elmi, XIII-XX asrlar Safarova, Zemfira 2006 541 Azarnasr Baki $62.00
908938B  Azarbaycanin naqliyyati : statistik macmua = Transport of Azerbaijan : statististical yearbook [2000-2011] 2012 138 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $109.00
OYO000738  Azarbaycanin naqliyyati : statistik macmua = Transport of Azerbaijan : statististical yearbook = Transport Azerbaidzhana : statisticheskii ezhegodnik 0 - Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki see note
O2011023  Azarbaycanin naqliyyati : statistik macmua = Transport of Azerbaijan : Statististical Yearbook = Transport Azerbaidzhana : statisticheskii ezhegodnik [1990-2005] 2006 298 Sada Baku $85.95
761119B  Azarbaycanin naqliyyati : statistik macmua = Transport of Azerbaijan : Statististical Yearbook = Transport Azerbaidzhana : statisticheskii ezhegodnik [1990-2006] 2007 304 Sada Baku $101.00
789214B  Azarbaycanin naqliyyati : statistik macmua = Transport of Azerbaijan : Statististical Yearbook = Transport Azerbaidzhana : statisticheskii ezhegodnik [1990-2007] 2008 292 Sada Baku $111.00
820164B  Azarbaycanin naqliyyati : statistik macmua = Transport of Azerbaijan : statististical yearbook = Transport Azerbaidzhana : statisticheskii ezhegodnik [1990-2008] 2009 292 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $114.00
951850B  Azarbaycanin neft-qaz potensiali = Azerbaidzhan i ego neftegazovyi potentsial = Azerbaijan and its of oil and gas potential Karimov, Karim M. 2012 871 Oguz Eli Baki $74.00
752977B  Azarbaycanin neft-qaz strategiyasi: problemlar va proqnozlar [Нефтегазовая стратегия Азербайджана : проблемы и прогнозы] Yuzbasova, Gussan Zahid qizi 2006 755 Nurlan Baki $45.95
807163B  Azarbaycanin neftci alimlari = Oil-industry scientists of Azerbaijan = Uchenye neftianiki Azerbaidzhana 2007 252 Nafta-Press Baku $59.95
924525B  Azarbaycanin qadin hokmdarlari Huseynli, Asif 2012 98 Nargiz Baki $35.00
866410B  Azarbaycanin quslar alami : ensiklopedik malumat kitabi 2009 503 Letterpress Baki $114.00
OYO000739  Azarbaycanin rabitasi : statistik macmua = Communication of Azerbaijan : Statistical Yearbook = Sviaz' Azerbaidzhana : statisticheskii ezhegodni k 0 - Sada Baki see note
O2011026  Azarbaycanin rabitasi, 2006 : statistik macmua = Communication of Azerbaijan, 2006 : statistical yearbook = Sviaz' Azerbaidzhana, 2006 : statystycheskyi ezhegodnyk [1990-2005] 2006 340 Sada Baku $85.95
761114B  Azarbaycanin rabitasi, 2007 : statistik macmua = Communication of Azerbaijan, 2007 : statistical yearbook = Sviaz' Azerbaidzhana, 2007 : statystycheskyi ezhegodnyk [1990-2006] 2007 340 Sada Baku $101.00
737877B  Azarbaycanin regionlari [2000-2005][Регионы Азербайджана] 2006 713 Sada Baki $155.00
823809B  Azarbaycanin regionlari [2000-2007] 2008 711 Sada Baki $181.53
823810B  Azarbaycanin regionlari, 2009 [2000-2008] 2009 659 Sada Baki $186.00
844273B  Azarbaycanin regionlari, 2010 [2000-2009] 2010 651 Sada Baki $181.00
879600B  Azarbaycanin regionlari, 2011 [2005-2010] 2011 768 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $184.00
831236B  Azarbaycanin sahiyya nazirlari Suleymanoglu, Mammad 2008 266 Nurlan Baki $58.00
908943B  Azarbaycanin sanayesi : statistik macmua = Industry of Azerbaijan : statistical yearbook [2005-2011] 2012 278 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $109.00
820161B  Azarbaycanin sanayesi : statistik macmua = Industry of Azerbaijan : statistical yearbook = Promyshlennost' Azerbaidzhana : staticheskii ezhegodnik [2000-2008] 2009 579 Azərbaycan Respublikasının dövlət statistika komitəsi Baki $114.00
761098B  Azarbaycanin sanayesi, 2006 : statistik macmua = Industry of Azerbaijan, 2006 : Statistical Yearbook = Promyshlennost' Azerbaidzhana, 2006 : statycheskyi ezhegodnyk [1995-2005] 2006 545 Sada Baku $88.95
783518B  Azarbaycanin sanayesi, 2007 : statistik macmua = Industry of Azerbaijan, 2007 : statistical yearbook = Promyshlennost' Azerbaidzhana, 2007 : staticheskii ezhegodnik [1990-2006] 2007 571 Sada Baki $101.00
791033B  Azarbaycanin sanayesi: statistik macmua = Industry of Azerbaijan: statistical yearbook = Promyshlennost' Azerbaidzhana : staticheskii ezhegodnik [2000-2007] 2008 574 Sada Baki $111.00
757503B  Azarbaycanin siyasi tarixi (XIX-XX asrlar) [Politicheskaia istoriia Azerbaidzhana (XIX-XX vv.)] Mammadov, Cingiz 2006 336 Avropa Baki $46.95
842331B  Azarbaycanin statistik gostaricilari = Statistical yearbook of Azerbaijan, 2010 [2000-2009] 2010 838 Sada Baki $189.00
O2011015  Azarbaycanin statistik gostaricilari, 2006 = Statistical Yearbook of Azerbaijan, 2006 [1990-2005] 2006 867 Sada Baki $185.00
761092B  Azarbaycanin statistik gostaricilari, 2007 = Statistical Yearbook of Azerbaijan, 2007 [1995-2006] 2007 721 Sada Baki $185.00
789210B  Azarbaycanin statistik gostaricilari, 2008 = Statistical Yearbook of Azerbaijan, 2008 [1995-2007] 2008 769 Sada Baki $185.00
OYO000341  Azarbaycanin statistik gostaririlari = Statistical yearbook of Azerbaijan 0 - Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki see note
931908B  Azarbaycanin statistik gostaririlari, 2013 = Statistical yearbook of Azerbaijan, 2013 [2000-2012] 2013 803 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $178.00
816239B  Azarbaycanin tarixi-memarliq abidalari : (malumat kitabcasi) 2008 135 Malumat kitabcasi Baki $42.95
783435B  Azarbaycanin tarixi-siyasi cografiyasi : (ali maktablarin tarix fakultalari va tarix uzra yenidanhazirlama kurslari ucun dars vasaiti) [Istoriko-politicheskaia geografiia : (uchebnoe posobie dlia istoricheskikh fakul'tetov vuzov i kursov perepodgotovki po istorii)] Piriyev, Vaqif 2006 147 Muallim Baku $26.95
805363B  Azarbaycanin tasarrufati va maddi madaniyyati (XII-XVI asrlar) Bunyadova, Sirin 2007 359 Elm Baki $49.95
895438B  Azarbaycanin uzunbig bocaklari (coleoptera, cerambycidae) S?m?dov, N. H. 2010 159 Elm Baki $40.00
931013B  Azarbaycanin xalq rassami David Kazimov Aliyev, Ziyadxan 2012 215 Tahsil Baki $218.00
928803B  Azarbaycanin xankandi saharinin tarixi Mammadov, Nazim 2011 221 Tahsil Baki $53.00
OYO000339  Azarbaycanin xarici ticarati : statistik macmua = The foreign trade of Azerbaijan : statistical yearbook 0 - Sada Baki see note
O2011028  Azarbaycanin xarici ticarati, 2001-2005 : statistik macmua = The Foreign Trade of Azerbaijan, 2001-2005 : Statistical Issue 2006 317 Sada Baki $87.95
754842B  Azarbaycanin xarici ticarati, 2002-2006 : statistik macmua = The foreign trade of Azerbaijan, 2002-2006 : statistical issue 2007 356 Sada Baki $101.00
791038B  Azarbaycanin xarici ticarati, 2008 : statistik macmua = The foreign trade of Azerbaijan, 2008 : statistical issue [2003-2007] 2008 392 Sada Baki $111.00
812621B  Azarbaycanin xarici ticarati, 2009 : statistik macmua = The foreign trade of Azerbaijan, 2009 : statistical issue [2004-2008] 2009 407 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $114.00
838264B  Azarbaycanin xarici ticarati, 2010 : statistik macmua = The foreign trade of Azerbaijan, 2010 : statistical issue [2005-2009] 2010 246 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $114.00
907592B  Azarbaycanin xarici ticarati, 2012: statistik macmua = The foreign trade of Azerbaijan, 2012 : statistical yearbook [2007-2011] 2012 271 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $109.00
931957B  Azarbaycanin xarici ticarati, 2013: statistik macmua = The foreign trade of Azerbaijan, 2013 : statistical yearbook 2008-2012 2013 275 Azarbaycan Respublikasinin dovlat statistika komitasi Baki $109.00
829758B  Azarbaycanlilarin aila marasimlarinda etnik ananalar : (XIX-XX asrin avvallari : Saki-Zaqatala bolgasinin materiallari uzra) Pasayeva, Mahabbat 2008 307 Azərnəşr Baki $59.00
965385B  Azarbaycanlilarin Ermanistan SSR-dan deportasiyasi (1948-1953-cu illar) : (sanadlar toplusu) = Deportatsiia azerbaidzhantsev iz Armianskoi SSR (1948-1953 gg.) : (sbornik dokumentov) Pasayev, A. A. 2013 782 Zardabi Baki $95.00
779540B  Azarbaycanlilarin soyqirimi (1917-1918-ci illar) 2007 175 Nurlan Baki $34.95
929492B  Azarbaycanlilarin soyqirimi: tarixin qanli salnamasi I cild 2012 444 Azarbaycan Baki $71.00
929494B  Azarbaycanlilarin soyqirimi: tarixin qanli salnamasi II cild 2012 422 Azarbaycan Baki $71.00
882165B  Azarbaycansunasliga giris Alibayzada, Elmaddin 2010 854 Ozan Baki $80.00
870596B  Azarbaycansunasligin aktual problemlari : umummilli lider Heydar Aliyevin anadan olmasinin 87-ci ildonumuna hasr olunmus : I Beynalxalq elmi konfrans, 3-8 may, 2010-cu il 2010 650 Baki slavyan universiteti Baki $63.00
907722B  Azarbaycansunasligin aktual problemlari : umummilli lider Heydar Aliyevin anadan olmasinin 88-ci ildonumuna hasr olunmus : II Beynalxalq elmi konfransin, 4-7 may 2011-ci il : materiallari I hissa 2011 625 Baki slavyan universiteti Baki; Ganca $58.00
907723B  Azarbaycansunasligin aktual problemlari : umummilli lider Heydar Aliyevin anadan olmasinin 88-ci ildonumuna hasr olunmus : II Beynalxalq elmi konfransin, 4-7 may 2011-ci il : materiallari II hissa 2011 664 Baki slavyan universiteti Baki; Ganca $58.00
924541B  Azarbaycansunasligin aktual problemlari : umummilli lider Heydar Aliyevin anadan olmasinin 89-cu ildonumuna hasr olunmus : III Beynalxalq elmi konfransin, 2-5 may 2012-ci il : materiallari 2012 707 Baki slavyan universiteti Baki; Ganca $53.00
838421B  Azerbaidzhansko-russkii universal'nyi slovar' : okolo 30 tysiach slov i slovosochetanii = Azarbaycanca-Rusca universal lugat 2009 534 Tolmach Moskva $55.00
757310B  Azerbaijanian Prose : Anthology = Azarbaycan nasri : antologiya Heyat, Farideh 2006 423 Araz Baki $49.45
805475B  Badii soz va milli azadliq suuru : milli azadliq suurunun formalasmasinda Azarbaycan adabiyyatinin rolu (1960-1990-ci illar) [Khudozhestvennoe slovo i soznanie natsional'noi nezavisimosti : rol' azerbaidzhanskoi literatury 1960-1980 gg. v formirovanii soznaniia natsional'noi nezavisimosti] Rzayev, Yasar 2007 150 Nurlan Baki $34.95
969001B  Badii tarcuma va Azarbaycan-ABS adabi alaqalari Hasanova, Gular 2013 187 Qartal Baki $42.00
916768B  Bagdadda yaranan Azarbaycan adabiyyati va Ruhi Bagdadi Divani : (alyazma qaynaqlari uzarinda arasdirmalar, muqayisali matnin transfoneliterasiyasi) : 2 cildda I Musabayli, Azada 2011 481 Elm va Tahsil Baki $61.00
916770B  Bagdadda yaranan Azarbaycan adabiyyati va Ruhi Bagdadi Divani : (alyazma qaynaqlari uzarinda arasdirmalar, muqayisali matnin transfoneliterasiyasi) : 2 cildda II Musabayli, Azada 2011 480 Elm va Tahsil Baki $61.00
844293B  Baki-Tbilisi-Ceyhan neft kamarinin Azarbaycan Respublikasi arazisindan kecan hissasinda tahluka dogura bilacak tabii amillar va onlardan qorunmaq ucun nazarda tutulan tadbirlar 2009 110 Elm Baki $38.00
805298B  Bazar iqtisadiyyati saraitinda Azarbaycanin milli iqtisadiyyatinin dayaniqli inkisafinin asas istiqamatlari [Основные направления устойчивого развития национальной экономики Азербайджана в рыночных условиях] 2008 185 Elm Baki $43.95
779543B  Beynalxalq jurnalisikada etik normalar va Azarbaycan matbuati [Этические нормы в международной журналистике и азербайджанская печать] Aliyev, Vuqar 2006 151 Nurlan Baki $30.45
924448B  Beynalxalq turizmda isladilan termin va anlayislarin izahli lugati : (Ingilisca-Azarbaycanca) Rahimov, Sabir 2011 363 CBS Baki $64.00
939147B  Biz Azarbaycanliyiq Xayal, Sona 2009 144 MBM Baki $39.00
895856B  Bolunmus Azarbaycan : boyuk elcinin dusuncalari S?f?rli, ?lyar 2010 254 Ozan Baki $50.00
839602B  Cagdas Azarbaycanda Islam va Camiyyat : dini movzulara muraciat edan jurnalistlar ucun yardimci vasait 2009 122 Yeni nasil Baki $35.00
866280B  Canubi Azarbaycan maarifcilari : (monoqrafiya) Babayeva-Vakilova, Nusaba 2009 108 Azarnasr Baki $41.00
837870B  Canubi Azarbaycan matbuati tarixi : darslik Mammadli, Parvana 2009 199 Elm Baki $44.00
791795B  Canubi Azarbaycan muhacirat nasri : (1947-1990-ci illar) [Эмигрантская проза Южного Азербайджана (1947-1990 гг.)] Mehdibayova, Mahmizar 2007 189 Nurlan Baki $41.95
831358B  Carizmin Simali Azarbaycanda vergi siyasati (1801-1860-ci illar) Ahmadova, Maiba 2009 167 Elm va Tahsil Baki $36.00
941461B  Catalogue of the postage stamps of the Republic of Azerbaijan : 1919-1923, 1992-2011 = Azarbaycan Respublikasinin poct markalarinin kataloqu : 1919-1923, 1992-2011 2012 304 Azermarka Baki $116.00
838489B  Con Steynbek yaradiciligi Azarbaycan adabiyyati ila muqayisali kontekstda Babayev, Musfiq 2009 211 Elm va tahsil Baki $48.00
822017B  Dagliq Qarabag munaqisasi va Azarbaycan gancliyi [Нагорно-Карабахский конфликт и азербайджанская молодежь] Mammad, Haci Rauf oglu 2008 135 MBM Baki $39.95
782087B  Darman vasitalari haqqinda Azarbaycan Respublikasinin qanunu [Zakon Azerbaidzhanskoi Respubliki "O lekarstvennykh sredstvakh"] 2007 15 Qanun Baku $22.95
816724B  Davamli inkisaf va vahid ekoloji siyasat: turkiya va Azarbaycan [Ustoichivoe razvitie i edinaia ekologicheskaia politika: Turtsiia i Azerbaidzhan] Zengin, Eyup 2007 259 Adiloğlu Baki $38.95
836134B  Demokratiya--muasir Azarbaycan dovlatinin siyasi simasidir Mammadov, Tahir 2009 174 Elm va Tahsil Baki $37.00
903755B  Dictionary of non-formal lexicon in the English and Azerbaijani languages, the = Ingilisca-azarbaycanca qeyri-normativ leksika lugati : lugata 14000-dan cox soz va ifada daxil edilmisdir Karimli, Yaqub 2010 526 Elm va Tahsil Baki $73.00
834370B  Difai : XX asrin avvallarinda ermani-azarbaycanli munaqisasinin ilkin tarixi sartlari va sabablari = Difai : istoricheskie predposylki i prichiny armiano-azerbaidzhanskogo konflikta v nachale XX veka Azizov, Eldar 2009 359 Baki $41.00
772126B  Dunya azarbaycanlilari I cild [Azerbaidzhantsy mira. Tom 1] 2006 423 Azarbaycan Baku $55.95
924584B  Dunya azarbaycanlilarinin hamrayliyi gununa va Azarbaycanin dovlat mustaqilliyinin barpasinin 20-ci ildonumuna hasr olunmus "Muasir tarcumasunasligin va madaniyyatsunasligin aktual problemlari" movzusunda Republika talaba elmi-praktik konfransinda edilmis maruzalarin tezislari = Tezisy respublkanskoi studencheskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii "Aktual'nye problemy sovremennogo perevodovedeniia i kul'turologii", posvi 2012 269 Baki slavyan universiteti Baki $40.00
813431B  Dunya tacrubasi kontekstinda Azarbaycan iqtisadiyyati: hadisalar, sarhlar va faktlar [Azerbaidzhanskaia ekonomika v kontekste mirovogo opyta: sobytiia, kommentarii i fakty] Mammadov, Zahid Farrux 2008 535 Azərnəşr Baki $121.00
780390B  Ekologicheskie problemy Azerbaidzhana = Azarbaycanin ekoloji problemlari Ismailov, Tel'man 2007 401 Ziya-Nurlan Baku $55.95
945443B  Elektrofizikf terminlari lugati : (Azarbaycan-rus-ingiis-turk-alamn-fransiz dillarinda) 2012 383 Elm Baki $55.00
898489B  Elmi asarlar : dil va adabiyyat seriyasi : birca nasrin xususi buraxilisi : Azarbaycan xalqinin adabi abidasi "Kitabi-dada Qorqud"un alman sarqsunasi H.F.fon Dits tarafindan nasrinin 195 illiyina hasr olunur = Wissenschaftliche Schriften : Reihe fur Sprache und Literatur : Sonderausgabe der Gemeinschaftsarbeit : zur Erinnerung and das 195-jahrige Jubilaum der Wiederentdeckung der aserbaidschanischen Heldenlichtung "Das Bu 2010 271 Baki Slavyan Universiteti; Kitab alami Baki; Frankfurt am Main $46.00
930434B  English-Azerbaijani dictionary for all : A--Z : dictionary contains about 150.000 words, phrases and sentences = Ingilisca-Azarbaycanca lugat : A--Z : lugat taxminan 150.000 soz, soz birlasmalari va cumIalardan ibaratdir 2012 1359 KM; Adiloglu Baku $120.00
870574B  English-Russian-Azerbaijanian terminological dictionary of physics = Anglo-russko-azerbaidzhanskii terminologicheskii slovar' po fizike = Ingilis-rus-azarbaycanca fizika terminlari lugati : 9000 sozdan ibarat 2010 311 Baki $51.00
793423B  Ermani-dasnak fasizmi va Azarbaycan : (badii publisistika) [Armiansko-dashnakskii fashizm i Azerbaidzhan : (khudozhestvennaia publitsistika)] Arogul, Alisahib 2007 410 Tahsil Baku $49.95
937668B  Ermanistan-Azarbaycan munaqisasi sivilizasiyalararasi munasibatlar kontekstinda Arif (Sixaliyev), Emin 2011 322 Elm va Tahsil Baki $46.00
780510B  Ermanistan-Azarbaycan, Dagliq Qarabag munaqisasi byenalxalq huquq mustavisinda [Armeniia-Azerbaidzhan, Karabakhskii konflikt v ploskosti mezhdunarodnogo prava] Ibayev, Vafaddin Alam oglu 2006 695 Elm Baki $57.95
924504B  Ermanistanin Azarbaycana qarsi silahli tacavuzu va isgalin agir naticalari Suleymanov, Elxan 2012 181 Nurlan Baki $56.00
965377B  Ermanistanin Azarbaycana tacavuzu: tahlili xronika (1987-2011) Ahmadov, Elcin 2012 910 Letterpress Baki $85.00
823872B  Farsca-azarbaycanca lugat : lugata taxminan 35000 soz va soz birlasmasi daxil edilmisdir 2007 635 Şarq-Qərb Baki $60.95
805486B  Fransizca-Azarbaycanca lugat : lugata taxminan 30000 soz va soz birlasmasi daxil edilmisdir : A--Z 2007 459 Sarq-Qarb Baki $62.78
951799B  Frazeologiyanin uslubi imkanlari : (1990-2000-ci illar Azarbaycan poeziyasinin numunalari asasinda) Suleymanova, Imarat 2013 298 Elm Baki $50.00
754875B  Galacak 10 il: Azarbaycanda demokratik islahatlarin baslica istiqamat va maqsadlari 1-ci cild [Грядущие 10 лет: основные направления и цели демократических реформ в Азербайджане. Книга 1] 2006 351 Adiloglu Baki $39.95
754879B  Galacak 10 il: Azarbaycanda demokratik islahatlarin baslica istiqamat va maqsadlari 2-ci cild [Грядущие 10 лет: основные направления и цели демократических реформ в Азербайджане. Книга 2] 2006 367 Adiloglu Baki $39.95
939382B  Geologiya institutu Azarbaycanin mustaqilliyinin 20 ili arzinda = 20 years of Azerbaijan independence and the Institute of geology = 20 let nezavisimosti Azerbaidzhana i Institut geologii Alizada, Akif 2011 112 Nafta-Press Baki $53.00
837875B  Gunas energetikasi terminlari lugati : Azarbaycan, Rus, Ingilis, Alman, Fransiz, Ispan, va Italyan : yeddi dilda Mammadov, Fuad 2009 360 Elm Baki $56.00
955787B  Guney Azarbaycan folkloru I kitab: (Tabriz, Yekanat va Hamadan arazilarindan toplanmis folklor ornaklari) 2013 455 Elm va Tahsil Baki $54.00
897349B  Guney Azarbaycan: tarixi, siyasi va kulturoloji mustavida : (maqalalar toplusu) 2010 169 Azərnəşr Baki $43.00
944535B  Halal sohrat : Haci Intiqamin evinda kecirilan "Azarbaycanin dunya sohratli qadinlari" adli maclisdan Xayal, Sona 2011 87 Baki $36.00
783715B  Hayat va sanat yollarinda : Azarbaycan Milli Elmlar Akademiyasinin muxbir uzvu, sanatsunasliq doktoru, professor, gorkamli alim Inqilab Saleh oglu Karimovun hayat va yaradiciligi haqqinda monografik, bibliografik malumat [Жизненный и творческий путь : (о члене-корреспонденте НАН АР, профессоре, докто Mammadov, Ismayil 2007 310 Elm Baki $41.95
776670B  Heydar Aliyev va Azarbaycan qadini [Geidar Aliev i zhenshchiny Azerbaidzhana] Gulzar, Ibrahimova 2007 234 Adiloglu Baki $47.95
751826B  Heydar Aliyev va Azarbaycanda kitabxana isi [Гейдар Алиев и библиотечное дело в Азербайджане] Xalafov, Abuzar 2006 312 Azarnasr Baki $36.95
902583B  Heydar Aliyev va Azarbaycanin muasirlasma strategiyasi 2011 950 Azarnasr Baki $74.00
831398B  Ilham Aliyev: Ipak Yolu sivilizasiyasi va Azarbaycan diplomatiyasi Qocaturk, Narman 2008 471 Nurlan Baki $56.00
895633B  Ilk Azarbaycan-Antarktida ekspedisiyasi : Canub Qutbuna xizak yurusu I kitab: Antarktida gundaliyi Bagirov, Huseyn 2009 255 Ziya Baki $45.00
895639B  Ilk Azarbaycan-Antarktida ekspedisiyasi : Canub Qutbuna xizak yurusu II kitab: Antarktida iqlimi. Qlobal tasirlar : (Antarktia iqliminin va meteoroloji saraitinin tadqiqi istiqamatinda bir tohfa) Bagirov, Huseyn 2009 227 Ziya Baki $48.00
783680B  Informasiya alda etmak haqqinda Azarbaycan Respublikasinin qanunu [Закон Азербайджанской Республики "О получении информации"] 2006 43 Qanun Baki $20.95
810120B  Ingilis va Azarbaycan dillarinda reali va fonsozlari [Реалии и фоновые слова в английском и азербайджанском языках] Huseynova, Rana 2007 109 Nurlan Baki $34.45
825833B  Ingilis va Azarbaycan dillarinda somatik frazeologiyanin asaslari Haciyeva, Aziza 2008 274 Nurlan Baki $51.68
805476B  Ingilis va Azarbaycan dillarinda tamamliq budaq cumlalari [Дополнительное придаточное предложение в английских и азербайджанских языках] Asadova, Mahabbat 2007 145 Nurlan Baki $34.95
791771B  Ingilisca-Azarbaycanca, Azarbaycanca-Ingilisca muasir lugat : 180000 soz, soz birlasmasi, idiom va atalar sozlari = English-Azerbaijani, Azerbaijani-English modern dictionary : 180000 words, word combinations, idioms and proverbs Siriyev, E. C. 2007 895 Nurlan Baki $89.95
930435B  Ingilisca-Azarbaycanca, Azarbaycanca-Ingilisca muasir lugat : 180000 soz, soz birlasmasi, idiom va atalar sozlari = English-Azerbaijani, Azerbaijani-English modern dictionary : 180000 worlds, word combination, idioms and proverbs 2008 895 Qismat Baku $116.00
855831B  Ingiliscadan Azarbaycancaya tarcumada qarsiya cixan bazi qrammatik catinliklar : (dars vasaiti) Hasanova, Sevda 2009 102 Sabah Baki $36.00
766615B  Insan huquqlari va azadliqlari : tarixi takamulu, beynalxalq va politoloi aspektlari, Azarbaycan tacrubasi [Права и свободы человека : историческая эволюция, международные и политические аспекты, практика Азербайджана] Babaoglu, Hikmat 2006 241 Elm Baki $41.95
897448B  Interaktiv talim Azarbaycan dili va adabiyyat darslarinda : metodik vasait Pasayev, Aydin 2008 381 Mutarcim Baki $48.00
782091B  Ipoteka haqqinda : Azarbaycan Respublikasinin 15 aprel 2005-ci il tarixli qanunu [Zakon ob ipoteke : zakon Azerbaidzhanskoi Respubliki ot 15 aprelia 2005 goda)] 2006 71 Huquq adabiyyati Baki $22.95
868020B  Iravan xanligi : Rusiya isgali va ermanilarin Simali Azarbaycan torpaqlarina kocurulmasi 2010 616 Regionlarin inkisafi ictimai birliyi Baki $66.00
793419B  Islam alimlari : dunyada taninmis Azarbaycanli muctahidlar, ayatullahlar : XVI-XX aslar [Uchenye islama : izvestnye vo vsem mire azerbaidzhantsy--mushtakhidy i iatolly : XVI-XX vv.] Abbasov, Yaqub 2007 434 Nurlar Baku $58.95
938918B  Karaoke : Azarbaycan klassik poeziyasi : yuz sairin yuz seiri 2011 207 Apostrof Baki $58.00
938913B  Karaoke : Azarbaycan xalq mahnilari va klassik romanslari 2011 127 Baki $51.00
839600B  Kecid dovrunda Azarbaycanin milli iqtisadiyyatinin formalasmasinin xususiyyatlari Mammadov, Nusraddin 2009 566 Elm Baki $68.00
833431B  Klassik Azarbaycan adabiyyati umumsarq kontekstinda Ibrahimov, Sanan 2006 271 Baki universiteti Baki $38.00
825005B  Logmanlar : Azarbaycan elmi tababatinin Dan ulduzu akademik Zarifa Aziz qizi Aliyevanin unudulmaz xatirasina va anadan olmasinin 85 illik yubileyina ithaf ediram Mete, Anvar 2008 496 Nurlan Baki $58.30
838476B  Lugat tarkibindaki huquq terminlari va onlarin rus dilindan Azarbaycan dilina tarcumasi Manafoglu, Rafiq 2009 117 Mutarcim Baki $36.00
822108B  Mahkama qararlarinin icrasi haqqinda Azarbaycan Respublikasinin qanunu [Zakon Azerbaidzhanskoi Respubliki "Ob ispolnenii sudebnykh reshenii"] 2007 47 Qanun Baki $21.95
782726B  Mahkamalar va hakimlar haqqinda : Azarbaycan Respublikasinin 10 iyun 1997-ci il tarixli qanunu (2007-ci il mayin 1-dak olan dayisiklik va alavalarla) [Zakon "O sudakh i sud'iakh" : (Zakon Azerbaidzhanskoi Respubliki ot 10 iiunia 1997 g., s izmeneniiami i dopolneniiami na 1 maia 2007 g.)] 2007 91 Huquq adabiyyati Baki $29.95
783677B  Mahkamalar va hakimlar haqqinda Azarbaycan Respublikasinin qanunu [Zakon Azerbaidzhanskoi Respubliki "O sudakh i sud'iakh"] 2007 55 Qanun Baki $22.95
916799B  Maiak Azerbaidzhana = Azarbaycanin yol gostarani Topchubashev, Alimardan bek 2010 94 Kitab alami Baki $36.00
841464B  Mammadaga Huseynov : Azarbaycanin xalq rassami : 80 illik yubiley sargisi 2009 21 Azarbaycan Respublikasi madaniyyat va turizm nazirliyi Baki $42.00
838493B  Milli Azarbaycan tarixi muzeyi, 2008 2008 457 Nurlan Baki $50.00
968935B  Milli oyanis vaozunaqayidis lirikasi : (Azarbaycan va Ozbak altmisincilarinin yaradiciligi asasinda) Qasimbayli, Yasar 2012 449 Elm va Tahsil Baki $59.00
868033B  Muasir Azarbaycan adabi dilinda termin yaradiciligi prosesi Sadiqova, Sayali Allahverdi qizi 2010 240 Elm Baki $47.00
824788B  Muasir Azarbaycan adabiyyati : darslik I cild 2007 502 Baki universiteti Baki $55.95
823909B  Muasir Azarbaycan adabiyyati : darslik II cild 2007 562 Baki universiteti Baki $54.99
828625B  Muasir Azarbaycan dili Ucuncu hissa: Morfologiya Huseynzada, Muxtar 2007 279 Şarq-Qərb Baki $45.29
828618B  Muasir Azarbaycan dili Birinci hissa: Fonetika, orfoepiya, orfoqrafiya Damircizada, Abdulazal 2007 253 Sarq-Qarb Baki $45.29
828627B  Muasir Azarbaycan dili Dorduncu hissa: Sintaksis Abdullayev, Alovsat 2007 422 Sarq-Qarb Baki $45.29
828623B  Muasir Azarbaycan dili Ikinci hissa: Leksika Cafarov, Salim 2007 191 Şarq-Qərb Baki $45.29
803694B  Muasir Azarbaycan dilinin morfologiyasi I hissa [Морфология современного азербайджанского языка. Том 1] Xalilov, Buludxan 2007 279 Elm Baki $46.00
803698B  Muasir Azarbaycan dilinin morfologiyasi II hissa [Morfologiia sovremennogo azerbaidzhanskogo iazyka. Tom 2] Xalilov, Buludxan 2007 351 Elm Baki $46.00
917110B  Muasir Azarbaycan dovrun baxisinda I cild 2011 528 Azarbaycan Baki $52.00
917112B  Muasir Azarbaycan dovrun baxisinda II cild 2011 352 Azarbaycan Baki $52.00
960979B  Muasir Azarbaycan dramaturgiyasi Dadasov, Aydin 2012 303 Elm va Tahsil Baki $60.00
821300B  Muasir Azarbaycan karikaturasi = Contemporary cartoon of Azerbaijan Hacizada, Bayram 2007 127 Şarq-Qərb Baki $69.95
880015B  Muasir Azarbaycan memarlari = Contemporaty Azerbaijan architects = Sovremennye azerbaidzhanskie arkhitektory Aliyev, Elcin T. 2008 527 Baki $176.00
829761B  Muasir Azarbaycan poeziyasi: movzu, janr va uslub problemlari Abdulhasanli, Tofiq 2008 265 Elm Baki $42.00
854772B  Muasir Azarbaycan poeziyasinda qosma Isayeva, Kamala Fatali qizi 2009 154 Elm Baki $45.00
945452B  Muasir Azarbaycan poeziyasinda Sabir satira ananalari Agazada, Yadulla 2012 285 Elm Baki $48.00
780952B  Muasir Azarbaycan romani: janr takamulu : (XX asrin 80-ci illari) [Sovremennyi azerbaidzhanskii roman: evoliutsiia zhanra : (80-e gg. XX v.)] Salamoglu, Tayyar 2007 152 Nafta-Press Baku $34.95
938493B  Muasir Azarbaycan tahsili va Cag Oyratim : elmi-praktiki konfransin materiallari : Cag Oyratim Islatmalari Sirkatinin qurulmasinin 20 illiyina hasr olunmus 2012 133 Qafqaz Universiteti Nasri Baki $41.00
813372B  Muasir Azarbaycan va turk poeziyasinda sarbast seir : (R. Rza va N. Nikmat yaradiciligi asasinda) [Belye stikhi v sovremennoi azerbaidzhanskoi i turetskoi poezii: (na osnove tvorchestva R. Rzy i N. Khikmeta)] Ismayilzada, Nigar 2008 149 Nafta-Press Baki $39.95
866408B  Muasir Azarbaycanda elmin informasiya taminati va kitabxanalar Aliyeva-Kangarli, Aybaniz 2007 393 Elm Baki $46.00
821820B  Muasir Azarbaycanin tasviri sanati : badii sargi : rangkarliq, qrafika, heykaltarasliq, tatbiqi-sanat, teatr-kino : kataloq 2006 175 Baki $109.00
793959B  Muasir dilciliyin problemlari (dil alaqalari) : II Beynalxalq elmi konfrans, 22-23 noyabr 2007-ci il, Baki, Azarbaycan = Problemy sovremennoi lingvistiki (iazykovye kontakty) : II Mezhdunarodnaia nauchnaia konferentsiia, 22-23 noiabria 2007 goda, Baku, Azerbaidzhan = Problems of modern linguistics (linguistic contacts) : International conference, November 22-23, 2007, Baku, Azerbaijan 2007 757 Kitab alami Baku $59.95
918993B  Muasir dovlat va dovlatsunasliq elmi : (Azarbaycan Respublikasinin dovlat mustaqilliyiin barpasinin iyirminci ildonumu isiginda) Aslanova, Rabiyyat 2011 439 Azarnasr Baki $59.00
938713B  Muasir dovrda umumavropa tahlukasizliyi va Azarbaycan Haqverdiyev, Musa 2011 229 Elm va Tahsil Baki $58.00
902599B  Muasir falsafa va Azarbaycan: tarix, nazariyya, tadris 2011 489 Elm Baki $50.00
941282B  Muasir humanitar tafakkur va Azarbaycan adabiyyatsunasligi Alisanli, Sirindil 2011 373 Elm Baki $53.00
776673B  Muasir saraitda Azarbaycanda milli-etnik proseslar Agayev, Ibrahim Mammad oglu 2006 179 MBM Baki $39.95
781615B  Muasir tarcumasunasligin va madaniyyatsunasligin aktual problemlari : dunya azarbaycanlilarinin hamrayliyi gununa hasr olunmus movzusunda respublika talaba elmi-praktik konfransinda edilmis maruzalarin : tezislari = Aktual'nye problemy sovremennogo perevodovedeniia i kul'turologii : tezisy dokladov respublikanskoi studencheskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, posviashchennoi Dniu solidarnosti azerbaidzhanskogo mira = 2006 174 Elm Baki $30.95
836304B  Muasir tarcumasunasligin va madaniyyatsunasligin aktual problemlari : dunya azarbaycanlilarinin hamrayliyi gununa hasr olunmus movzusunda respublika talaba elmi-praktik konfransinda edilmis maruzalarin : tezislari = Aktual'nye problemy sovremennogo perevodovedeniia i kul'turologii : tezisy dokladov respublikanskoi studencheskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, posviashchennoi dniu solidarnosti azerbaidzhantsev mira VII 2009 200 Kitab alami Baki $38.00
767541B  Muqayisali adabiyyat : (adabiyyat kontekstlari) : II Beynalxalq elmi konfrans, 24-25 noyabr 2006-ci il, Baki, Azarbaycan = Sravnitel'noe literaturovedenie : (literatura v kontekste) : II Mezhdunarodnaia nauchnaia konferentsiia, 24-25 noiabria 2006 goda, Baku, Azerbaidzhan = Literature in context : Second interdisciplinary conference on comparative literature (November 24-25, 2006, Baku, Azerbaijan) 2006 164 Kitab alami Baku $31.45
880046B  Muqayisali adabiyyat: Adabiyyatlarda va madaniyyatlarda arxetiplar : IV Beynalxalq elmi konfransinin materiallari, Baki, 22-23 oktyabr, 2010-cu il, Baki--Azarbaycan = Comparative literature: archetypes in literatures and cultures : book of abstracts IV International conference, October 22-23, 2010, Baku-Azerbaijan = Sravnitel'noe literaturovedenie: arkhetipy v literaturakh i kul'turakh : materialy IV Mezhdunarodnoi nauchn 2010 103 Baki slavyan universiteti Baki $42.00
831415B  Murakkab quruluslu Azarbaycan toponimlari Basirov, K. 2008 210 Elm va Tahsil Baki $42.00
965412B  Musiqida kecan omur : (Azarbaycan Respublikasinin Amakdar incasanat xadimi, sanatsunasliq doktoru, professor, musiqisunas Imruz Afandiyevanin 75 illik yubileyina hasr olunur) 2013 215 M.F. Axundov adina Azarbaycan Milli Kitabxanasi Baki $47.00
831353B  Mustaqillik dovrunda Azarbaycan--Turkiya alaqalarinin kulturoloji aspektlari : (elm, tahsil, madaniyyat) Huseynova, Farqana 2007 301 Nurlan Baki $42.00
836139B  Mustaqillik illarinda Azarbaycan dilinda termin yaradiciliginin asas istiqamatlari Qasimova, Xanim 2009 125 Elm Baki $42.00
951806B  Muxtalifsistemli dillarda feli birlasmalar : (ingilis va Azarbaycan dillarinin materiallari asasinda) Ahadova, Sevda Agamirza qizi 2013 189 Elm Baki $46.00
805572B  Nabatat terminlari (azarbaycanca-rusca) va bitki adlari (azarbaycanca-latinca-rusca-ingilisca), (latinca-azarbaycanca-rusca-ingilisca) lugati = Slovar' botanicheskikh terminov (azerbaidzhansko-latinsko-russko-angliiskii), (latinsko-azerbaidzhansko-russko-angliiskii) = Dictionary botanical terms (Azerbaijani-Russian) and the names of plants (Azerbaijani-Latin-Russian-English), (Latin-Azerbaijani-Russian-English) [I] 2008 327 Elm Baki $46.45
882173B  Nabatat terminlari (azarbaycanca-rusca) va bitki adlari (azarbaycanca-latinca-rusca-ingilisca), (latinca-azarbaycanca-rusca-ingilisca) lugati = Slovar' botanicheskikh terminov (azerbaidzhansko-russkii) i nazvanii rastenii (azerbaidzhansko-latinsko-russko-angliiskii), (latinsko-azerbaidzhansko-russko-angliiskii) = Dictionary botanical terms (Azerbaijani-Russian) and the names of plants (Azerbaijani-Latin-Russian-English), 2008 327 Elm Baki $53.00
882177B  Nabatat terminlari (azarbaycanca-rusca) va bitki adlari (azarbaycanca-latinca-rusca-ingilisca), (latinca-azarbaycanca-rusca-ingilisca) lugati = Slovar' botanicheskikh terminov (azerbaidzhansko-russkii) i nazvanii rastenii (azerbaidzhansko-latinsko-russko-angliiskii), (latinsko-azerbaidzhansko-russko-angliiskii) = Dictionary botanical terms (Azerbaijani-Russian) and the names of plants (Azerbaijani-Latin-Russian-English), 2008 351 Elm Baki $53.00
914041B  Nabatat terminlarinin izahli lugati : Azarbaycan Milli Elmlar Akademiyasinin 65 illik yubileyina hasr olunur 2010 264 Elm Baki $51.00
939127B  Narkotiklara yox! : IV "Molla Nasraddin-Azarbaycan" beynalxalq karikatura musabiqasi = No to drugs! : IV International cartoon contest "Molla Nasreddin-Azerbaijan" 2012 210 Azarbaycan Respublikasinin dovlat gomruk komitasi Baki $109.00
836140B  Nasriyyat isi va Azarbaycan adabiyyati dunya nasrinda : ("Avesta"dan Huseyn Cavidadak) : dars vasaiti Suleymanli, Samil 2007 258 Tahsil Baki $39.00
955806B  Niyazinin arxiv materiallari Azarbaycan Musiqi Madaniyyati Dovlat Muzeyinda : kataloq 2013 83 Azarbaycan musiqi madaniyyati dovlat muzeyi Baki $41.00
783678B  Notariat haqqinda Azarbaycan Respublikasinin qanunu [Zakon Azerbaidzhanskoi Respubliki "O notariate"] 2007 43 Qanun Baki $22.95
969686B  Omrun sahifalari : Azarbaycan Respublikasinin xalq artisti Samsi Badalbaylinin 100 illiyiina hasr olunur = Stranitsy zhizni : posviashchaetsia 100-letiiu narodnogo artista Shamsi Badalbeili = Pages of life : dedicated to the 100th anniversary of ShamsiBadalbeyli, People's artist of Azerbaijan 2011 95 Elm va Tahsil Baki $57.00
969191B  Orta asr Azarbaycan memarliginda stalaktitlar va onlarin muasir tatbiq imkanlari Sarifova, Aytan 2013 156 Elm va Tahsil Baki $40.00
798139B  Orta asrlar Azarbaycan poeziyasinda naturalist adabi-falsafi fikir [Naturfilosofiia v poezii srednevekovogo Azerbaidzhana] Sasani, C. S. 2007 430 Elm Baku $45.95
928818B  Orta asrlar sarqinin tarixsunasligi va manbasunasligi : Azarbaycan Milli Elmlar Akademiyasinin haqiqi uzvu, Sovet Ittifaqi Qahramani Ziya Musa oglu Bunyadovun 90 illiyina hasr olunmus beynalxalq elmi simpoziumun materiallari (Baki, 7-8 may 2012-ci il) = Istoriografiia i istochnikovedenie srednevekovogo Vostoka : materialy mezhdunarodnogo nauchnogo simpoziuma, posviashchennyi 90-letiiu deistvitel'nogo chlena Natsional'noi 2012 436 Elm Baki $55.00
928811B  Orta asrlarda Azarbaycan madaniyyati Qasimov, Xeyirbay 2008 442 Aspoliqraf Baki $52.00
776161B  Ortaq turk kecmisindan ortaq turk galacayina : IV uluslararasi folklor konfransi, Baki, Azarbaycan, 1-3 Noyabr 2006 = III mezhdunarodnaia fol'klernaia konferentsiia "Ot obshchego tiurkskogo proshlogo k obshchemu budushchemu," Baku, Azerbaidzhan (1-3 noiabra 2006) = "Ortak turk gecmisinden ortak turk geleceyine" : IV uluslararasi folklor sempozyumu, Baku, Azerbaycan (1-3 Kasim 2006) 2006 506 Sada Baki $53.95
793944B  Ortaq turk kecmisindan ortaq turk galacayina : V uluslararasi folklor konfransi, Baki--Azarbaycan (17-19 oktyabr 2007) = Ot obshchego tiurkskogo proshlogo k obshchemu tiurkskomu budushchemu : V Mezhdunarodnaia fol'klornaia konferentsiia, Baku--Azerbaidzhan (17-19 oktiabria 2007) = Ortak turk gecmisinden ortak turk geleceyine : V uluslararasi folklor sempozyumu, Baku--Azerbaycan (17-19 ekim 2007) 2007 724 Sada Baku $59.95
775662B  Osmanli qosunlarinin Azarbaycana yuruslari : (XVI asrin sonu) [Pokhody Osmanskikh voisk v Azerbaidzhan : (konets XVI v.)] Harimi, Ibrahim Rahimizada 2007 217 Nurlan Baki $38.95
895649B  Osmanli sairlarinin yaradiciliginda Azarbaycan adabiyyati ananalari : metodik vasait M?mm?d, Tahir? 2010 38 Mütərcim Baki $34.00
794953B  Penitensiar muassisalarda caza cakmadan azad edilmis saxslarin sosial adaptasiyasi haqqinda : Azarbaycan Respublikasi qanununun kommentariyasi : (qanun 31 may 2007-ci il tarixinda qabul edilmisdir) [Kommentarii k zakonu Azerbaidzhanskoi Respubliki "O sotsial'noi adaptatsii lits, osvobozhdennykh ot nakazaniia v penitentsiarnykh uchrezhdeniiakh" : (zakon priniat 31 maia 2007 g.)] Cafarov, Ilqar 2007 114 Aciq camiyyat institutu-yardim fondu Baku $24.95
775671B  Poetik tarcumanin dil va uslub problemi : (A.S. Puskinin "Yevgeni Onegin" manzum romaninin Azarbaycan dilina tarcumasi asasinda) [Problema iazyka i stilia v poeticheskom perevode : (na osnove poeticheskogo perevoda na azerbaidzhanskii iazyk "Evgeniia Onegina" A.S. Pushkin)] Alakbarova, Aytakin Aydin Qizi 2006 132 Nurlan Baku $29.95
781307B  Qadim Azarbaycan tarixi mixiyazili manbalarda [Drevniaia istoriia Azerbaidzhana v klinopisnykh istochnikakh] 2006 147 Tahsil Baku $36.95
828486B  Qadim dovrda va erkan orta asrlarda Azarbaycanda dovlat idaraciliyinin va qanunvericiliyin formalasmasi Seyidov, Mirafarim Nazir oglu 2008 139 Sada Baki $38.36
821308B  Qara sarmasiq : (kino-roman) : ermani fasizmina qarsi doyuslarda itkin dusan Azarbaycan asgarlarina ithaf ediram [Chernyi pliushch : kinoroman : posviashchaetsia azerbaidzhanskim soldatam, pavshim v boiakh protiv armianskogo fashizma] Adiloglu, Nuraddin 2008 285 Nurlan Baki $36.95
751427B  Qarbi Azarbaycan abidalari = Monuments of the Western Azerbaijan Alakbarli, Aziz 2006 227 Agridag Baki $63.95
757504B  Qarbi Azarbaycan Muhacir Hokumati: ideyadan gercakliya [Эмигрантское правительство Западного Азербайджана: от идеи к реальности] Huseynov, Ramazan 2006 120 Sirvannasr Baki $29.95
913456B  Qarbi Azarbaycan sivalarinin leksikasi Bayramov, Ibrahim 2011 439 Elm va Tahsil Baki $53.00
871799B  Qarbi Azarbaycanin dialektoloji lugati 1 kitab: Iravan cuxuru (Vedibasar, Garnibasar, Zangibasar mahallari va Iravan sahari) Alakbarli, Aziz 2009 192 Agridag Baki $41.00
815024B  Qarbi Azarbaycanlilarin 1988-ci il soyqirimi : (sanadlarin dili ila) [Genotsid 1988 goda v IUzhnom Azerbaidzhane : (na osnove dokumentov)] Alakbarli, Aziz 2008 559 Nurlan Baki $73.95
768605B  Qloballasma saraitinda Azarbaycanin dunya maliyya bazarlarina inteqrasiyasi: tamayullar, problemlar, perspektivlar [Интеграция Азербайджана в мировой финансовый рынок в условиях глобализации: тенденции, проблемы, перспективы] Valiyev, Dunyamali 2006 239 Azarbaycan universiteti Baki $42.95
779211B  Qobustan--Azarbaycanin qadim madamiyyat ocagi = Gobustan--the ancient centre of Azerbaijan culture Rustamov, Cafarqulu 2006 93 Nurlan Baki $39.95
954460B  Qulam Mammadli tazkirasi : ("Azarbaycanli alim, yazici, sair va basqa gorkamli xadimlar haqqinda biblioqrafik materiallar") Rahimova, Aybaniz 2012 681 Elm va Tahsil Baki $57.00
856830B  Ratsional'naia terapiia v kardiologii : sbornik nauchnykh trudov, posviashchennyi 45-letiiu Respublikanskogo gospitalia MVD Azerbaidzhanskoi Respubliki imeni general-leitenanta A.N. Geidarova = Kardiologiyada rasional terapiya : general-lyetenant A.N. Heydarov adina Azarbaycan Respublikasi DIN-nin Respublika Hospitalinin 45 illiyina hasr edilmis elmi islarin toplusu = Rationale for therapy in cardiology : the scientific p Alizade, I. G. 2009 78 Mutardzhim Baki $37.00
801059B  Rus dilindan Azarbaycan dilina kalkaetma yollari [Vidy kal'kirovaniia s russkogo iazyka na azerbaidzhanskii] Quliyeva, Xuraman 2007 123 Nafta-Press Baki $38.45
754166B  Russko-azerbaidzhanskii frazeologicheskii slovar' = Rusca-Azarbaycanca frazeoloii lugat Tagiev, Mamed Tagi ogly 2006 348 Mutardzhim Baki $49.45
816819B  Russko-azerbaidzhanskii sportivnyi slovar' = Rusca-Azarbaycanca idman lugati Suleiman, Guseinov 2007 492 Shams Baku $73.95
839656B  Sabaha dogru : Azarbaycan xalqinin lideri Heydar Aliyevin va Azarbaycan Respublikasinin Prezidenti Ilham Aliyevin cixislari asasinda = Towards the future : compiled on the materials of speeches of Heydar Aliyev, national leader of the Azerbaijani people, and Ilham Aliyev, Prezident of the Republic of Azerbaijan = Navstrechu griadushchemu dniu : na osnove vystuplenii obshchenatsional'nogo lidera azerbaidzhanskogo naroda Ge 2009 707 Apostroff Baki $136.00
810030B  Safavilar dovrunda Azarbaycanda kitabxana isi [Bibliotechnoe delo v Azerbaidzhane v epokhu Sefevidov] Kazimi, Parviz 2008 177 Baki universiteti Baki $54.95
946538B  Sahna da bir hayatdir : kitab gorkamli teatr va kino xadimi, Azarbaycan Respublikasinin Amakdar Artisti, Prezident taqaudcusu Latifa xanim Aliyevanin hayat va yaradiciligina hasr olunmusdur Rahimli, Rafiq 2012 343 Adiloglu Baki $55.00
781702B  Samad Vurgun va Azarbaycan etnoqrafiyasi [Samed Vurgun i azerbaidzhanskaia etnografiia] Valiyev, Fazail 2006 202 Cinar-Cap Baki $38.95
923247B  Samaxi torpaginin yetirdiyi boyuk Azarbaycan sairlari : (elmi-kutlavi ocerklar) Nabiyev, Bakir 2012 287 Ozan Baki $52.00
751532B  Samouchitel' azerbaidzhanskogo iazyka "Ruslar ucun Azarbaycan dili" : kurs obucheniia razgovornomu azerbaidzhanskomu iazyku Khudazarov, T. M. 2006 355 Muallim Baki $44.95
753737B  Saraf, layaqat va isguzar nufuzun mulki-huquqi usullarla mahkama mudafiasi : Azarbaycan Respublikasi MM-in 23-cu maddasinin elmi-praktiki kommentariyasi [Гражданско-правовые средства судебной защиты чести, достоинства и деловой репутации : научно-практический комментарий 23 статьи Гражданского кодекса АР] Allahverdiyev, S. S. 2006 143 Digesta Baki $32.95
774458B  Saudiyya Arabistani Azarbaycan jurnalistinin gozu ila 2004 75 Nurlar Baki $34.00
838491B  Sazin soz karvani : (Azarbaycan poeziyasinin tarixi-takamul prosesinda heca vazninin rolu) : (monoqrafiya) Ismayil, Mammad 2008 260 Elm Baki $48.00
786678B  Secki monitorinq markazi : Azarbaycan Respublikasi Milli Maclisina 6 noyabr 2005-ci ilda kecirilan seckilarin monitorinqinin naticalarina dair : yekun hesabat [Законодательный мониторинг выборов : Центр мониторинга выборов, проведенных в Национальном собрании Азербайджанской Республики 6 ноября 2005 г.] 2006 80 Turan Baki $23.95
842526B  Simal-qarbi Azarbaycan: Balakan-Zaqatala bolgasinin arxeologiyasi va etnoqrafiyasi Mammadli, Akif Alavaddin oglu 2009 160 OKA Baki $43.00
947065B  Sirvanin badii metali : milli Azarbaycan tarixi muzeyi arxeologiya foundunun Nargizava va Mollaisaqli materiallari asasinda = Decorative metal artwork of Shirvan : based on Nargizava and Mollaisagly materials of the Archaelogy fund of the National museum o history of Azerbaijan 2012 101 Milli Azarbaycan tarixi muzeyi Baki $53.00
938084B  Sovet dovrunda Azarbaycanin Xarici Siyasati (1920-1939) Hasanli, Camil 2012 653 Adiloglu Baki $63.00
923098B  Stalinizm va Azarbaycan kandi : (1920-ci illarin sonlari--30-cu illar) Cafarov, Cafar 2012 141 Elm Baki $44.00
928726B  Tahsil haqqinda Azarbaycan Respublikasinin Qanunu 2012 63 Baki cap evi Baki $33.00
895249B  Tahsil haqqinda Azarbaycan Respublikasinin Qanunu 2009 107 Qanun Baki $35.00
744820B  Talyshsko-russko-azerbaidzhanskii slovar' = Talisca-Rusca-Azarbaycanca lugat = Tolisi-Urusi-Tirkia lugat Mamedov, Novruzali Khanmamed ogly 2006 439 Nurlan Baki $57.45
970266B  Tat dili leksik fondunun genealoji tahlili : (Azarbaycan tatlarinin dilinin materiallari asasinda) Huseynova, Gulsum 2013 158 Elm va Tahsil Baki $46.00
970414B  Tat dilinin leksikasi : (Azarbaycan tatlarinin dilinin materiallari asasinda) Huseynova, Gulsum 2013 249 Elm va Tahsil Baki $49.00
945505B  Tatbiqi dilciliyin muasir problemlari : beynalxalq elmi konfrans, Baki, Azarbaycan, 27-28 noyabr 2012-ci il = Current issues in applied linguistics : international conference, Baku, Azerbaijan, November 27-28, 2012 = Sovremennye problemy prikladnoi lingvistiki : mezhdunarodnaia nauchnaia konferentsiia, Baku, Azerbaidzhan, 27-28 noiabria 2012 g. 2012 305 Mutarcim Baki $44.00
786449B  Tatca-Azarbaycanca, Azarbaycanca-Tatca : lugat [Татско-азербайджанский, азербайджанско-татский словарь] Agacamal, Soltanov 2007 139 Nurlan Baki $22.45
831289B  Temporal leksika : (Azarbaycan va engilis dillarinin materiallari uzra) Tahirov, Ilham 2008 141 Nurlan Baki $36.00
780754B  Teodor Drayzer va Azarbaycan [Teodor Draizer i Azerbaidzhan] Nuriyeva, Nurana 2007 161 Mutarcim Baku $32.95
739703B  Tiflis Azarbaycan teatri [Тбилисский азербайджанский театр] Rahimli, Ilham 2006 221 Xazar Baki $29.95
798144B  Turk-Azarbaycan badii dusuncasinin ilkin qaynaqlari [Pervoistochniki tiurksko-azerbaidzhanskoi khudozhestvennoi mysli] Alibayzada, E. M. 2007 187 Elm Baku $38.95
882497B  Turkdilli agentliklarin Baki gorusu : Azarbaycan xalqinin umummilli lideri Heydar Aliyevin anadan olmasinin 85 illiyi ila alaqadar Turkdilli Olkalarin Xabar Agentliklari Birliyi (TKA) Bas Maclisinin "Turkdilli olkalarin alaqarinin inkisafinda xabar agentliklarinin amakdasliginin rolu" movzusunda VII iclasi = Bakinskaia vstrecha tiurkoiazychnykh agentstv : VII zasedanie General'noi assamblei Ob"edineniia novostnykh agentst 2008 168 Sarq-Qarb Baki $49.00
916782B  Turkiya-Rusiya munasibatlarinda Azarbaycan masalasi (1917-1922) Qafarov, Vasif 2011 473 Azarnasr Baki $67.00
938482B  Turkiya va Azarbaycanda demokratiya va ikitarafli munasibatlar haqqinda debatlar 2012 231 Qanun Baki $46.00
779233B  Turkiyanin istiqlal muharibasinda Azarbaycan turklari : turkiya arxiv sanadlari va matbuatinda (1919-1922) [Azerbaidzhantsy i voina Turtsii za nezavisimost' : na osnove turetskikh arkhivnykh dokumentov i pechati (1919-1922 gg.)] Avsar, Abdulhamit 2007 47 AzAtaM Baku $23.95
916761B  Umummilli lider Heydar Aliyev va Azarbaycan dili Sadiqli, Aysan 2011 177 Mutarcim Baki $49.00
952113B  Xazar Beynalxalq su texnologiyalari konfransinin materiallari (Azarbaycan, Baki, 12 aprel 2013-cu il) = Caspian international aqua technologies : conference materials (Azerbaijan, Baku, 12 April, 2013) 2013 477 Mutarcim Baki $50.00
958087B  XIX-XX asr Azarbaycan adabiyyati : iki cildda : ali maktablarin filologiya fakultalarinin talabalari ucun dars vasaiti II cild: (Nasr) 2012 711 Nurlar Baki $67.00
907774B  XIX-XX asrin avvallarinda Azarbaycanda ovculuq va baliqciliq : (tarixi-etnoqrafiq tadqiqat) Ahmadova, Vasila 2010 158 Elm Baki $44.00
885614B  XIX-XX asrin avvallarinda Azarbaycanin maddi madaniyyati : (tarixi-etnografik tadqiqat) Valiyev, Fazail 2010 307 Sarq-Qarb Baki $74.00
895857B  XIX asr Azarbaycan adabi maclislari Qarayev, N?sr?ddin 2010 324 Nurlan Baki $60.00
866251B  XIX asr Azarbaycan adabiyyati : (poeziya) : iki cildda [ucun] 1 cild 2009 709 Nurlar Baki $65.00
895245B  XIX asr Azarbaycan adabiyyati : ali maktablar ucun darslik (I hiss?) M?mm?d, Tahir? 2010 161 Apostrof Çap Evi Baki $45.00
958082B  XIX asr Azarbaycan adabiyyati : iki cildda : ali maktablarin filologiya fakultalarinin talabalari ucun dars vasaiti I cild: (Poeziya) 2009 709 Nurlar Baki $67.00
779051B  XIX asr Azarbaycan seri antologiyasi [Антология азербайджанской поэзии XIX века] 2005 423 Sarq-Qarb Baki $43.45
791831B  XV-XVI asrlar Azarbaycan muhacirat adabiyyati va Xalili "Firqatnama"si : (alyazma qaynaqlari asasinda arasdirma va matn) [Azerbaidzhanskaia emigrantskaia literatura XV-XVI vv. i "Firgatname" Khalim : (perevod i issledovanie rukopisnykh istochnikov)] Musayeva, Azada 2007 283 Elm Baku $43.95
947242B  XVII asr anadilli Azarbaycan lirikasi Karimov, Pasa 2012 353 Elm va Tahsil Baki $48.00
924472B  XVII asr anadilli Azarbaycan lirikasi Karimov, Pasa 2011 353 Nurlan Baki $55.00
938016B  XVII asr anadilli Azarbaycan poeziyasi : (icmal va portret-ocerklar) Karimov, Pasa 2012 197 Nurlan Baki $47.00
814480B  XVII asr Azarbaycan lirikasi : (antologiya) [Антология азербайджанской лирики XVII века] 2008 338 Nurlan Baki $52.45
801082B  XVIII asrda Azarbaycan arazisinda ermani dovlati yaradilmasi cahdlari [Popytka sozdaniia armianskogo gosudarstva na territorii Azerbaidzhana v XVIII veke] Nacafli, Guntakin Camil qizi 2007 253 Nurlan Baku $44.95
929486B  XVIII asrin II yarisi--XIX asrin avvallarinda quzey Azarbaycan xanliqlarinda sosial-iqtisadi munasibatlar Rahim, Agamali Fazail oglu 2007 286 Baki universiteti Baki $48.00
779553B  XX asr Azarbaycan adabi tanqidinda poeziya problemlari (1895-1917) [Проблемы поэзии в азербайджанской литературной критике XX века (1895-1917)] Valiyev, Samil 2004 188 Elm Baki $34.95
745520B  XX asr Azarbaycan adabiyyati masalalari I kitab: (XX asr Azarbaycan asabiyyati: yeni baxis va adabi-metodoloii dayarlandirma meyarlari) [Азербайджанская литература XX века. Книга 1: Азербайджанская литература XX века: новый в 2006 427 Elm Baki $40.95
821250B  XX asr Azarbaycan adabiyyati masalalari II kitab: (XX asr Azarbaycan poeziyasinin muasir darki") 2008 339 Elm Baki $44.95
874644B  XX asr Azarbaycan adabiyyati masalalari III kitab: (M. Musfiq irsi va 1920-30-cu illarda yeni poetik fikrin formalasmasi prosesi) 2010 324 Elm Baki $48.00
791421B  XX asr Azarbaycan adabiyyatsunasligi masalalari : dars vasaiti [Вопросы азербайджанского литературоведения XX века : учебное пособие] Qasimov, Himalay 2007 258 Elm Baki $38.95
880898B  XX asr Azarbaycan ictimai va falsafi fikrinda din problemi Agayev, Mustaqil 2008 167 Nurlan Baki $42.00
O2011218  XX asr Azarbaycan musiqi madaniyyati tarixinin qaynaqlari 3 kitab: (1918-1920) [Источники по истории азербайджанской музыкальной культуры XX века. Книга 3: 1918-1920] 2006 451 Nurlan Baki $47.95
864643B  XX asr Azarbaycan nasrinda lirik-psixoloji uslub va sanatkar fardiyyati Huseynova, Maleyka Eyyub qizi 2009 289 Elm Baki $43.00
791155B  XX asr Azarbaycan nasrinin poetikasi [Poetika azerbaidzhanskoi prozy XX veka] Alisanoglu, Tehran 2006 311 Elm Baku $39.95
839609B  XX asr Azarbaycan poeziyasi antologiyasi I kitab: 1920-ci illarin poeziyasi 2009 404 Elm Baki $54.00
874643B  XX asr Azarbaycan poeziyasi antologiyasi II kitab: 1930-cu illarin poeziyasi 2010 369 Elm Baki $52.00
912950B  XX asr Azarbaycan poeziyasi antologiyasi III kitab: 1940-ci illarin poeziyasi 2011 349 Elm Baki $49.00
756270B  XX asr rus poeziyasi Azarbaycan dilinda : (tarcuma tarixina bir nazar) [Русская поэзия XX века на азербайджанском языке : (взгляд на историю переводов)] Naaiyeva-Ismayilova, Ofelya 2006 97 Nurlan Baki $26.95
941503B  XX asrin II yarisinda Azarbaycan musiqisinin yeni inkisaf yollari : dars vasaiti Aliyeva, Farah 2012 207 Baki $43.00
O2011019  XXI asr... : Dunyanin sonu?.. Azarbaycandan baxis : (dovlatciliyimiz ucun tahluka manbalari) : milli tahlukasizlik kontekstinda V cildda 3 cild [XXI vek... : Konets mira?.. Vzgliad iz Azerbaidzhana. Tom 3] Novruzoglu, Rovsan 2006 491 Qanun Baki $51.95
938823B  Yasadan abadi Yasar : Azarbaycan Respublikasinin xalq artisti Yasar Nuriyevin yaradiciliginin poetika saciyyalarindan estetik naxislar Rahimli, Ilham 2012 255 Apostrof Baki $71.00
909914B  Zirvaya aparan yol : Azarbaycan Respublikasi Prezidentinin badan tarbiyasi va idmanla bagli nitqlari, cixislari, goruslari va musahibalari (1993-2009-cu illar) 2009 575 CBS Baki $63.00
Pages  1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]